نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ‌ژئودزی با عنوان استخراج خودکار رد ماهواره در تصاویر رقومی نجومی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ‌ژئودزی با عنوان استخراج خودکار رد ماهواره در تصاویر رقومی نجومی


عنوان: استخراج خودکار رد ماهواره در تصاویر رقومی نجومی 

دانشجو: سرکار خانم مهندس مونا کوثری 

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر شریفی و جناب آقای دکتر فرزانه

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 6 شهریور 97 ساعت  16:00 ، سالن شورا