نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ‌GIS تحت عنوان تعیین کاربری در محیطهای شهری بر مبنای داده های شبکه های اجتماعی مکان مبنا

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ‌GIS تحت عنوان تعیین کاربری در محیطهای شهری بر مبنای داده های شبکه های اجتماعی مکان مبنا


عنوان: تعیین کاربری در محیطهای شهری بر مبنای داده های شبکه های اجتماعی مکان مبنا

دانشجو: جناب آقای مهندس مرتضی طیبی 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر کریمی پور

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 22 خرداد 97 ساعت  13:00 ، سالن شورا