نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان ارائه چارچوبی برای تحلیل اطلاعات مکانی در سامانه های مدیریت ترافیک مبتنی بر رایانش ابری

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان ارائه چارچوبی برای تحلیل اطلاعات مکانی در سامانه های مدیریت ترافیک مبتنی بر رایانش ابری


عنوان: ارائه چارچوبی برای تحلیل اطلاعات مکانی در سامانه های مدیریت ترافیک مبتنی بر رایانش ابری
دانشجو: جناب آقای مهندس محمد مسعود رحیمی
استاد راهنما: جناب آقای دکتر حکیم پور
تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 22 شهریور 96 ساعت  17:00