نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان بهبود مولفه مکانی کیفیت VGI با استفاده از سابقه داده ها

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان بهبود مولفه مکانی کیفیت VGI با استفاده از سابقه داده ها


عنوان: بهبود مولفه مکانی کیفیت VGI با  استفاده از سابقه داده ها
دانشجو: سرکار خانم مهندس افسانه نصیری 
استاد راهنما: جناب آقای دکتر علی عباسپور
تاریخ: 6 شهریور 97 ساعت  17:00