نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان بهینه سازی انتقال داده های ترافیکی در شبکه های حسگر خودرو بر پایه خوشه بندی مکانی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان بهینه سازی انتقال داده های ترافیکی در شبکه های حسگر خودرو بر پایه خوشه بندی مکانی


عنوان: بهینه سازی انتقال داده های ترافیکی در شبکه های حسگر خودرو بر پایه خوشه بندی مکانی

دانشجو: جناب آقای مهندس عارف ابراهیمی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر پهلوانی و سرکار خانم دکتر معصومی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 29 شهریور 96 ساعت  8:30