نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان بهینه سازی مکانی ایستگاه های آتش نشانی شهر تهران مبتنی بر مدلهای پوششی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان بهینه سازی مکانی ایستگاه های آتش نشانی شهر تهران مبتنی بر مدلهای پوششی


عنوان: بهینه سازی مکانی ایستگاه های آتش نشانی شهر تهران مبتنی بر مدلهای پوششی

دانشجو: جناب آقای مهندس مهرداد ذکایی 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر دلاور

تاریخ: 12 شهریور 97 ساعت  14:00