نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان تحلیل مکانی عوامل موثر در تصادفات راه های برون شهری

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان تحلیل مکانی عوامل موثر در تصادفات راه های برون شهری


عنوان: تحلیل مکانی عوامل موثر در تصادفات راه های برون شهری

دانشجو: جناب آقای مهندس محمد آقایاری 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر پهلوانی

تاریخ: 10 شهریور 97 ساعت  9:00