نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان شبیه سازی میکرو تخلیه جمعیت بر پایه روش چند عامله

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان شبیه سازی میکرو تخلیه جمعیت بر پایه روش چند عامله


عنوان: شبیه سازی میکرو تخلیه جمعیت بر پایه روش چند عامله

دانشجو: جناب آقای مهندس سید محمد همایونی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر پهلوانی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 14 شهریور 96 ساعت  17:15