نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان طراحی و پیاده سازی یک سیستم بافت آگاه مکانی برای مدلسازی و پیش بینی آلودگی هوا در یک شهر هوشمند-مطالعه موردی شهر تهران

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان طراحی و پیاده سازی یک سیستم بافت آگاه مکانی برای مدلسازی و پیش بینی آلودگی هوا در یک شهر هوشمند-مطالعه موردی شهر تهران


عنوان: طراحی و پیاده سازی یک سیستم بافت آگاه مکانی برای مدلسازی و پیش بینی آلودگی هوا در یک شهر هوشمند-مطالعه موردی شهر تهران

دانشجو: جناب آقای مهندس امین غلامی 

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر دلاور و جناب آقای دکتر شیران

تاریخ: 5 شهریور 97 ساعت  14:30