نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان مدلسازی تلفیق داده های حسگرهای پزشکی در یک سیستم اطلاعات مکانی بافت آگاه جهت کمک به مراقبتهای پزشکی از راه دور هوشمند

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان مدلسازی تلفیق داده های حسگرهای پزشکی در یک سیستم اطلاعات مکانی بافت آگاه جهت کمک به مراقبتهای پزشکی از راه دور هوشمند


عنوان: مدلسازی تلفیق داده های حسگرهای پزشکی در یک سیستم اطلاعات مکانی بافت آگاه جهت کمک به مراقبتهای پزشکی از راه دور هوشمند
دانشجو: جناب آقای مهندس سید علی حسین پور سلیم آباد 
استاد راهنما: جناب آقای دکتر دلاور
تاریخ: 6 شهریور 97 ساعت  9:00