نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان مدلسازی گسترش آتش سوزی جنگل بر مبنای اتوماتای سلولی و بکارگیری روش های هوشمند

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان مدلسازی گسترش آتش سوزی جنگل بر مبنای اتوماتای سلولی و بکارگیری روش های هوشمند


عنوان: مدلسازی گسترش آتش سوزی جنگل بر مبنای اتوماتای سلولی و بکارگیری روش های هوشمند

دانشجو: جناب آقای مهندس حمیدرضا صحرائیان

استاد راهنما: جناب آقای دکتر پهلوانی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 14 شهریور 96 ساعت  15:15