نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان مدلسازی گسترش آتش سوزی جنگل بر مبنای اتوماتای سلولی و بکارگیری روش های هوشمند

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان مدلسازی گسترش آتش سوزی جنگل بر مبنای اتوماتای سلولی و بکارگیری روش های هوشمند


عنوان: مدلسازی گسترش آتش سوزی جنگل بر مبنای اتوماتای سلولی و بکارگیری روش های هوشمند

دانشجو: جناب آقای مهندس حمیدرضا صحرائیان

استاد راهنما: جناب آقای دکتر پهلوانی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 14 شهریور 96 ساعت  15:15