نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان مدیریت عملیات امداد و نجات بر مبنای مدلسازی چند عامله با استفاده از المانهای حاکمیت و حمل و نقل هوشمند

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان مدیریت عملیات امداد و نجات بر مبنای مدلسازی چند عامله با استفاده از المانهای حاکمیت و حمل و نقل هوشمند


عنوان: مدیریت عملیات امداد و نجات بر مبنای مدلسازی چند عامله با استفاده از المان­های حاکمیت و حمل و نقل هوشمند

دانشجو: سرکار خانم مهندس ساناز عظیمی 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر دلاور

تاریخ: 5 شهریور 97 ساعت  11:00