نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان نقش ساختار محیط در توصیف مسیر به زبان طبیعی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان نقش ساختار محیط در توصیف مسیر به زبان طبیعی


عنوان: نقش ساختار محیط در توصیف مسیر به زبان طبیعی

دانشجو: جناب آقای مهندس حامد حسابی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر کریمی پور

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 29 شهریور 96 ساعت  10:00