نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان پیش یابی میان مدت زمین لرزه های بزرگ فلات ایران با استفاده از روش شناسایی الگو در محیط GIS

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان پیش یابی میان مدت زمین لرزه های بزرگ فلات ایران با استفاده از روش شناسایی الگو در محیط GIS


عنوان: پیش یابی میان مدت زمین لرزه های بزرگ فلات ایران با استفاده از روش شناسایی الگو در محیط GIS

دانشجو: جناب آقای مهندس علی رمضانی 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر علی عباسپور

تاریخ: 6 شهریور 97 ساعت  11:00