نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

در مورد دانشکده

در مورد دانشکده


 کمبود شدید مؤسسات‌ آموزشی‌ رشته‌ مهندسی‌ نقشه‌‌برداری‌ در سطح‌ کشور از یک‌ سو و نیاز روزافزون‌ جامعه‌ به‌ نیروی‌ انسانی‌ متخصص‌ در این‌ رشته‌ از سوی‌ دیگر، موجب‌ شد‌ تا در سال‌ 1367 با عنایت‌ به‌ جایگاه‌ و نقش‌ ویژه‌ پردیس دانشکده های‌ فنی‌ دانشگاه‌ تهران‌ در ارائه‌ خدمات‌ آموزش‌ فنی‌ به‌ جوانان‌ این‌ مرز و بوم‌، سنگ‌ بنای‌ دانشکده مهندسی‌ نقشه‌ برداری‌ در آن‌ گذاشته‌ شود. رشد و گسترش‌ کمی‌ و کیفی‌ این‌ گروه‌، بخصوص‌ در زمینه‌‌‌های کادر هیأت‌ علمی‌، تجهیزات، تأسیس‌ دوره‌‌‌های کارشناسی‌ ارشد و دکتری‌ در گرایش‌های‌ تابعه‌ این‌ رشته‌ و همچنین‌ بررسی‌ آمار و ارقام‌ فارغ‌ التحصیلان‌ آن‌ در قبولی‌ آزمون‌های‌ مقاطع‌ عالیه‌ تحصیل‌ و همین‌طور تصدی‌ پست‌های‌ کلیدی، همگی‌ باعث‌ شده‌اند که‌ در حال‌ حاضر دانشکده مهندسی‌ نقشه‌‌برداری و اطلاعات مکانی‌ پردیس دانشکده های‌ فنی‌ دانشگاه‌ تهران،‌ بعنوان‌ یک‌ دانشکده شاخص‌ و بارز در سطح‌ جامعه‌ فنی‌ مطرح‌ شود و نقشی‌ کلیدی‌ و عمده‌ در تربیت‌ کادر متخصص‌ نقشه‌ برداری‌ مورد نیاز کشور ایفا نماید.