برنامه جلسات دفاعیه پایان‌نامه‌کارشناسی ارشد

شناسه : 131260284

دعوتنامه جلسه دفاعیه رساله دکترای آقای افشین آصف‌پور


دانشجوی دکترای مهندسی نقشه‌برداری- سنجش از دور، تحت عنوان "ادغام تصاویر ماهواره‌ای مبتنی بر تصمیم به‌منظور افزایش قدرت تفکیک مکانی و کاهش اعوجاج طیفی از طریق جداسازی طیفی در مرز عوارض"

رساله دکترای آقای افشین آصف‌پور دانشجوی دکترای مهندسی نقشه‌برداری- سنجش از دور، تحت عنوان "ادغام تصاویر ماهواره‌ای مبتنی بر تصمیم به‌منظور افزایش قدرت تفکیک مکانی و کاهش اعوجاج طیفی از طریق جداسازی طیفی در مرز عوارض" در روز پنج‌شنبه مورخ 1401/06/31 راس ساعت 9 صبح در محل این دانشکده برگزار می­‌گردد.

آدرس کوتاه :