برنامه جلسات دفاعیه پایان‌نامه‌کارشناسی ارشد

شناسه : 131259891

دعوتنامه جلسه دفاعیه رساله دکترای آقای حمیدرضا حسین‌پور ستوبادی


دانشجوی دکترای مهندسی نقشه‌برداری- فتوگرامتری، با عنوان "ارائه یک مدل یادگیری عمیق به‌منظور استخراج اتوماتیک ساختمان‌ها با استفاده از اطلاعات ساختاری و طیفی تصاویر پهپاد"

دعوتنامه رساله دکترای آقای حمیدرضا حسین‌پور ستوبادی دانشجوی دکترای مهندسی نقشه‌برداری- فتوگرامتری، تحت عنوان "ارائه یک مدل یادگیری عمیق به‌منظور استخراج اتوماتیک ساختمان‌ها با استفاده از اطلاعات ساختاری و طیفی تصاویر پهپاد" در روز یک‌شنبه مورخ 1401/07/10 راس ساعت 14 در محل این دانشکده برگزار می­‌گردد.

آدرس کوتاه :