برنامه جلسات دفاعیه پایان‌نامه‌کارشناسی ارشد

شناسه : 131260251

دعوتنامه جلسه دفاعیه رساله دکترای آقای سجاد حسنی پازکی


دانشجوی دکترای مهندسی نقشه‌برداری- سیستم‌های اطلاعات مکانی، تحت عنوان "همسان‌سازی معنایی در تخصیص نوع به عوارض مکانی"

رساله دکترای آقای سجاد حسنی پازکی دانشجوی دکترای مهندسی نقشه‌برداری- سیستم‌های اطلاعات مکانی، تحت عنوان "همسان‌سازی معنایی در تخصیص نوع به عوارض مکانی" در روز پنج‌شنبه مورخ 1401/06/31 راس ساعت 10 صبح در محل این دانشکده برگزار می­‌گردد.

* با توجه به برگزاری دفاع ایشان به صورت حضوری و مجازی، لینک اتاق جلسه به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

https://vroom.ut.ac.ir/geos1

 

آدرس کوتاه :