برنامه جلسات دفاعیه پایان‌نامه‌کارشناسی ارشد

شناسه : 132181457

دعوتنامه جلسه دفاعیه پایان‌­نامه کارشناسی‌­ارشد آقای علی عبدالهی


دانشجوی مهندسی نقشه­‌برداری – فتوگرامتری با عنوان "مدلسازی سه‌بعدی فضاهای داخلی مبتنی بر روش مدل مبنا با استفاده از ابر نقاط متراکم"

جلسه دفاعیه پایان‌­نامه کارشناسی‌­ارشد آقای علی عبدالهی صفی آبادی دانشجوی مهندسی نقشه­‌برداری – فتوگرامتری با عنوان "مدلسازی سه‌بعدی فضاهای داخلی مبتنی بر روش مدل مبنا با استفاده از ابر نقاط متراکم" در روز ‌شنبه مورخ 1401/09/19 راس ساعت 13 برگزار می­‌گردد.

 

آدرس کوتاه :