اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

دوره‌های دو وجهی دوره کارشناسی

دوره‌های دو وجهی دوره کارشناسی


عناوین دوره‌های دو وجهی دوره کارشناسی دانشگاه تهران و دوره‌های کهاد دانشگاه تهران در سایت معاونت آموزشی به آدرس https://academics.ut.ac.ir بارگذاری شده و از آدرس‌های اینترنتی ذیل قابل دسترسی می‌باشد.

مدل دو وجهی دوره کارشناسی

دوره‌های کهاد در دانشگاه تهران‌‌‌‌‌‌


بازگشت