نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی Prof. Dr. Michael E. Schaepman با عنوان سنجش از دور پیشرفته به منظور تخمین پوشش گیاهی، ساختار و فرایندها

سخنرانی Prof. Dr. Michael E. Schaepman با عنوان سنجش از دور پیشرفته به منظور تخمین پوشش گیاهی، ساختار و فرایندها