نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول

سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول


برای آگاهی از تصویر نامه شماره 97786/4 مورخ 1395.8.10سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اینجا و برای آگاهی از  نامه شماره 624/2/2-23 مورخ 1395.7.3سازمان وظیفه عمومی ناجا در مورد سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول اینجا را کلیک نمائید.