اطلاعیه‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی

شرایط پذیرش تقاضای میهمان/ انتقال به دانشگاه هنر اصفهان 1401

شرایط پذیرش تقاضای میهمان/ انتقال به دانشگاه هنر اصفهان 1401


تصویر نامه شماره 527/ 30/ 1401 مورخ 4/ 2/ ۱۴۰1 دانشگاه هنر اصفهان در خصوص شرایط پذیرش تقاضای میهمان/ انتقال به آن دانشگاه.

 

آدرس کوتاه :