دانشکده نقشه برداری و اطلاعات مکانی

شوراها و کمیته ­های دانشکده

شوراها و کمیته ­های دانشکده


در دانشکده شوراها و کارگروه‌های زیر فعال بوده و مصوبات آنها اجرا می­‌گردد:

  • شورای عمومی

  • شورای آموزش کارشناسی

  • شورای آموزش تحصیلات تکمیلی

  • شورای پژوهش و بین الملل

  • کمیته جذب و استخدام 

 

 

بازگشت