دانشکده نقشه برداری و اطلاعات مکانی

شوراها و کمیته ­های دانشکده

شوراها و کمیته ­های دانشکده


 

در دانشکده شوراها و کارگروه‌های زیر فعال بوده و مصوبات آنها اجرا می­‌گردد:

 • شورای عمومی

 • شورای آموزش کارشناسی

 • شورای آموزش تحصیلات تکمیلی

 • شورای پژوهش و بین الملل

 • کمیته جذب و استخدام

 

 

  شورای عمومی

اعضا:

 • کلیه اعضای هیات علمی دانشکده

وظایف:

شورای عمومی به عنوان عالیترین مرجع تصمیم­گیری، متشکل از کلیه اعضای هیات علمی دانشکده می­باشد که با دعوت ریاست دانشکده و به منظور بحث و بررسی پیرامون موضوعات مطروحه تشکیل می­گردد. تصمیمات شورای عمومی دانشکده در هیچ شرایطی نباید با ضوابط مصوب پردیس دانشکده­های فنی و دانشگاه تهران مغایر باشد. وظایف شورای عمومی عبارتند از:

 • بحث و بررسی پیرامون موضوعات کلی و اساسی دانشکده
 • ترسیم سیاستهای آموزشی و پژوهشی دانشکده
 • انتخاب ریاست دانشکده برابر ضوابط مربوطه
 • نظارت و ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشکده
 • انتخاب اعضای شوراهای چندگانه دانشکده

 

 

  شورای آموزش کارشناسی دانشکده

 

اعضا:

هیات رئیسه دانشکده

 • ریاست دانشکده - دکتر محمد سعادت سرشت
 • معاون آموزشی - دکتر سمیع سمیعی اصفهانی
 • معاون پژوهشی - دکتر سعید فرزانه

 

دو عضو هیات علمی منتخب

 • دکتر عباس عابدینی
 • دکتر رضا شاه حسینی

 

وظایف:

الف ـ پیشنهاد اصلاح برنامه های آموزشی و سرفصل های دروس دوره کارشناسی،

ب ـ تصویب برنامه درسی هر نیمسال تحصیلی،

ج ـ ارزیابی عملکرد آموزشی دوره کارشناسی دانشکده و پیشنهاد اصلاح آنها،

د ـ بررسی و پیشنهاد دوره‌ها و رشته های کارشناسی جدید و برنامه‌های آنها جهت ارائه به پردیس از طریق معاون آموزشی دانشکده و شورای دانشکده،

هـ ـ بررسی و تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی جهت ارائه به پردیس از طریق معاون آموزشی دانشکده و شورای دانشکده ،

و ـ بررسی و پیشنهاد دوره های آموزش های عالی تخصصی آزاد به پردیس.

ز ـ بررسی مواردی که توسط معاون آموزشی در دستور جلسه قرار می‌گیرد،

 

  شورای آموزش تحصیلات تکمیلی

 

اعضا:

 • هیات رئیسه دانشکده
 • ریاست دانشکده - دکتر محمد سعادت سرشت
 • معاون آموزشی - دکتر سمیع سمیعی اصفهانی
 • معاون پژوهشی - دکتر سعید فرزانه
 • مدیر گروه­ها
 • گروه ژئودزی و هیدرو گرافی – دکتر محمد علی شریفی
 • گروه فتوگرامتری و سنجش از دور – دکتر مهدی حسنلو
 • گروه سیستم­های اطلاعات مکانی – دکتر رحیم علی عباسپور
 • دو عضو هیات علمی منتخب
 • دکتر عباس عابدینی
 • دکتر سعید فرزانه

 

وظایف:

الف ـ پیشنهاد اصلاح برنامه های آموزشی و سرفصل های دروس دوره تحصیلات تکمیلی،

ب ـ تصویب برنامه درسی هر نیمسال تحصیلی،

ج ـ ارزیابی عملکرد آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی دانشکده و پیشنهاد اصلاح آنها،

د ـ بررسی و پیشنهاد دوره‌ها و رشته های تحصیلات تکمیلی جدید و برنامه‌های آنها جهت ارائه به پردیس از طریق معاون آموزشی دانشکده و شورای دانشکده،

هـ ـ بررسی و تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی جهت ارائه به پردیس از طریق معاون آموزشی دانشکده و شورای دانشکده ،

و ـ بررسی و پیشنهاد دوره های آموزش های عالی تخصصی آزاد به پردیس.

ز ـ بررسی مواردی که توسط معاون آموزشی در دستور جلسه قرار می‌گیرد،

  شورای پژوهش و بین الملل

 

اعضا:

هیات رئیسه دانشکده

 • ریاست دانشکده - دکتر محمد سعادت سرشت
 • معاون آموزشی - دکتر سمیع سمیعی اصفهانی
 • معاون پژوهشی -  دکتر سعید فرزانه

مدیر گروه­ها

 • گروه ژئودزی و هیدرو گرافی – دکتر محمد علی شریفی
 • گروه فتوگرامتری و سنجش از دور – دکتر مهدی حسنلو
 • گروه سیستم­های اطلاعات مکانی – دکتر رحیم علی عباسپور

 

نماینده امور بین الملل دانشکده در پردیس

 • دکتر حسین عارفی

 

دو عضو هیات علمی منتخب

 • دکتر رضا شاه حسینی
 • دکتر سعید فرزانه

 

وظایف:

الف ـ تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت دانشکده در حوزه پژوهش های کاربردی، بنیادی، فناوری، کارآفرینی، نوآوری و حوزه ارتباطات بین المللی،

ب ـ همکاری در تهیه گزارش عملکرد سالیانه دانشکده مربوطه در حوزه های مزبور،

ج ـ بررسی راهکارهای موجود برای ترغیب همکاران به توسعه روابط با صنایع و نهادهای مختلف،

د ـ دعوت از مسئولین سازمان های دولتی و غیر دولتی برای شرکت در جلسات شورا به منظور شناسایی راهکارهای مناسب برای توسعه همکاری های فیمابین،

هـ ـ بررسی وضعیت آزمایشگاه های دانشکده و تدوین سازوکار مناسب در جهت روندسازی استفاده از امکانات پژوهشی هر دانشکده (نظیر آزمایشگاه ها، مراکز محاسبات پر سرعت و ...) توسط اعضای هیئت علمی و دانشجویان،

و ـ شناسایی روش های جذب بودجه و کمک های مالی از مراکز و نهادهای مختلف داخلی و بین المللی برای افزایش بهره وری آزمایشگاه های دانشکده،

ز ـ برنامه ریزی برای مشارکت فعالانه دانشکده در مناسبت های مختلف پژوهشی (نظیر جشنواره پژوهش دانشگاه، جشنواره بین الملل دانشگاه، نمایشگاه های داخلی و خارجی)،

ح ـ بررسی و تصویب درخواست های پژوهشی و بین الملل دانشکده و ارجاع آنها به معاونت پژوهشی/ امور بین الملل پردیس (همچون تائید ماموریت ها، سفرهای علمی، ماموریت های پژوهشی در داخل و خارج از کشور، و طرح های جامع بنیادی و طرح های کاربردی)،

ط ـ ساماندهی، یکپارچه سازی، و ارتقاء میزان بهره وری گروه های پژوهشی، قطب ها، و نشریات دانشکده،

ی ـ ارائه پیشنهادات برای تحکیم و گسترش همکاری با سایر دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی داخل و خارج از کشور،

ک ـ برقراری ارتباط بین‌ دانشکده با واحد بین الملل پردیس در ارتباط‌ با انجام همکاری های برون‌ مرزی،

ل ـ پیگیری امور مربوط به حضور فعال دانشکده در مجامع و شبکه‌های علمی بین‌المللی، معرفی دوره‌ها و بورس‌های خارج از کشور به اساتید و دانشجویان دانشکده بر اساس ضوابط موجود،

م ـ بررسی گزارش عملکرد سالیانه دانشکده و ارائه راهکارهایی جهت رشد و اعتلای فعالیت‌های پژوهشی و توسعه ای ،

ن ـ زمینه سازی و ارتباط با صنایع کاربردی در حوزه فعالیت‌های دانشکده جهت تقویت حوزه کارآموزی و یا فعالیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در صنعت در هنگام تحصیل،

س ـ تدوین دستورالعمل های لازم و نظارت و رسیدگی به رعایت اخلاق پژوهشی در دانشکده ،

ع ـ بررسی ظرفیت ها و تلاش در جهت افزایش مشارکت در حمایت و یا برگزاری کنفرانس های ملی و بین المللی،

ف ـ بررسی و تأیید اولیه تأسیس آزمایشگاه ها، مراکز پژوهشی و هسته¬های پژوهشی پیشنهادی از طرف اساتید،

ص- نظارت عالیه بر کلیه پروپوزال ها و پروژه های پژوهشی کاربردی

  کمیته جذب و استخدام

 

اعضا:

هیات رئیسه دانشکده

 • ریاست دانشکده - دکتر محمد سعادت سرشت
 • معاون آموزشی - دکتر سمیع سمیعی اصفهانی
 • معاون پژوهشی - دکتر سعید فرزانه

 

سرپرست گرایش ها

 • گروه ژئودزی و هیدرو گرافی – دکتر محمد علی شریفی
 • گروه فتوگرامتری و سنجش از دور – دکتر مهدی حسنلو
 • گروه سیستم­های اطلاعات مکانی – دکتر رحیم علی عباسپور

 

دو نفر هیات علمی منتخب

 • دکتر جلال امینی

وظایف:

 • بررسی و اعلام نظر در خصوص درخواست‌های استخدام
 • تمدید قراردادهای استخدامی
 • تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی آزمایشی
 • تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی  به رسمی قطعی
 • استعفا
 • تعویق بازنشستگی اعضای هیات علمی
 • بررسی درخواست عضویت وابسته خارج از دانشکده
 • سیاست گزاری برای استخدام و معیارهای جذب در چارچوب آیین‌نامه‌های پردیس و دانشگاه 

 

 

بازگشت