نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قطب مهندسی نقشه برداری

قطب مهندسی نقشه برداری


اهداف کلی این قطب، را میتوان راستای محورهای ذیل بیان نمود:

1- گسترش تحقیقات در زمینة مهندسی نقشه برداری و کاربرد آن در مقابله با سوانح و بلایای طبیعی در کشور از طریق شناسائی توانائیهای علمی و تخصصی مرتبط در کشور و هدایت تلاشها و اقدامات پراکندة علمی در جهت تدوین بخش مهندسی نقشه برداری استراتژی جامع مقابله با سوانح و بلایای طبیعی

2- گسترش ارتباطات ملی و بینالمللی و بین رشته های در راستای مقابله با سوانح طبیعی و ایجاد شبکة ملی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی و اتصال آن به شبکه های بین المللی مشابه به منظور تبادلات علمی و دستیابی به آخرین تجربیات در زمینه بکارگیری مهندسی نقشه برداری در مقابله با سوانح طبیعی

3- ایجاد سیستمهای کاربردی، نرم افزاری و سخت افزاری و نیز توسعه الگوریتم در مهندسی نقشه برداری با هدف کمک به مهندسی بحران در مقابله با سوانح

4- تقویت فعالیتهای علمی و تجهیزاتی گروه مهندسی نقشه برداری و سایر گروههای علمی دارای استعداد مشابه، با ایجاد دورههای آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت مرتبط با اهداف قطب

5- برگزاری کارگاه‎های تخصصی و کنفرانس های ادواری و بین رشته های در زمینه اهداف قطب

 به اختصار این قطب علمی هدف خود را ایجاد توسعة علمی و کاربردی در زمینة مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی دانسته و در این راستا تا کنون نیز با پذیرفتن طرحهای پژوهشی خارج از دانشکدة فنی و دانشگاه تهران این هدف را بطور عملی به اثبات رسانده است.

 

اعضای کنونی شورای قطب علمی مهندسی نقشه برداری در مقابله با سوانح طبیعی به شرح زیر می باشد:

- جناب آقای دکتر محمودرضا دلاور، استاد دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، مدیر کارگروه سیستم های اطلاعات مکانی و مدیر قطب

- جناب آقای دکتر عبدالرضا صفری، استاد دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، مدیر کارگروه ژئودینامیک

- جناب آقای دکتر علیرضا آزموده اردلان، استاد دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، مدیر کارگروه هیدروگرافی

- جناب آقای دکتر محمد علی شریفی، استاد دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، مدیر کارگروه ژئودزی

- جناب آقای دکتر فرهاد صمدزادگان، استاد دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، مدیر کارگروه فتوگرامتری و سنجش از دور

- جناب آقای دکتر مهدی زارع، استاد پژوهشگاه زلزله و مهندسی زلزله، مدیر کارگروه زلزله

- جناب آقای دکتر وحید ابراهیم زاده اردستانی، استاد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، مدیر کارگروه ژئوفیزیک

 

آدرس وب سایت قطب علمی :

http://eng.ut.ac.ir/portal/gedp

email: mdelavar@ut.ac.ir