نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قطب مهندسی نقشه برداری

قطب مهندسی نقشه برداری


 

اهداف کلی این قطب، را میتوان راستای محورهای ذیل بیان نمود:

  1.  گسترش تحقیقات در زمینة مهندسی نقشه برداری و کاربرد آن در مقابله با سوانح و بلایای طبیعی در کشور از طریق شناسائی توانائیهای علمی و تخصصی مرتبط در کشور و هدایت تلاشها و اقدامات پراکندة علمی در جهت تدوین بخش مهندسی نقشه برداری استراتژی جامع مقابله با سوانح و بلایای طبیعی
  2.  گسترش ارتباطات ملی و بینالمللی و بین رشته های در راستای مقابله با سوانح طبیعی و ایجاد شبکة ملی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی و اتصال آن به شبکه های بین المللی مشابه به منظور تبادلات علمی و دستیابی به آخرین تجربیات در زمینه بکارگیری مهندسی نقشه برداری در مقابله با سوانح طبیعی
  3.  ایجاد سیستمهای کاربردی، نرم افزاری و سخت افزاری و نیز توسعه الگوریتم در مهندسی نقشه برداری با هدف کمک به مهندسی بحران در مقابله با سوانح
  4.  تقویت فعالیتهای علمی و تجهیزاتی گروه مهندسی نقشه برداری و سایر گروههای علمی دارای استعداد مشابه، با ایجاد دورههای آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت مرتبط با اهداف قطب
  5. برگزاری کارگاه‎های تخصصی و کنفرانس های ادواری و بین رشته های در زمینه اهداف قطب.

 

 به اختصار این قطب علمی هدف خود را ایجاد توسعة علمی و کاربردی در زمینة مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی دانسته و در این راستا تا کنون نیز با پذیرفتن طرحهای پژوهشی خارج از دانشکدة فنی و دانشگاه تهران این هدف را بطور عملی به اثبات رسانده است.

 

اعضای کنونی شورای قطب علمی مهندسی نقشه برداری در مقابله با سوانح طبیعی به شرح زیر می باشد:

- جناب آقای دکتر محمودرضا دلاور، استاد دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، مدیر کارگروه سیستم های اطلاعات مکانی و مدیر قطب

- جناب آقای دکتر عبدالرضا صفری، استاد دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، مدیر کارگروه ژئودینامیک

- جناب آقای دکتر علیرضا آزموده اردلان، استاد دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، مدیر کارگروه هیدروگرافی

- جناب آقای دکتر محمد علی شریفی، استاد دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، مدیر کارگروه ژئودزی

- جناب آقای دکتر فرهاد صمدزادگان، استاد دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، مدیر کارگروه فتوگرامتری و سنجش از دور

- جناب آقای دکتر مهدی زارع، استاد پژوهشگاه زلزله و مهندسی زلزله، مدیر کارگروه زلزله

- جناب آقای دکتر وحید ابراهیم زاده اردستانی، استاد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، مدیر کارگروه ژئوفیزیک

 

آدرس وب سایت قطب علمی http://eng.ut.ac.ir/portal/gedp

email: mdelavar@ut.ac.ir