نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه آموزشی سنجش از دور و فتوگرامتری

مدیر گروه آموزشی سنجش از دور و فتوگرامتری


مهدی حسنلو

دانشیار

شماره تماس: 02161114525

پست الکترونیکی: Hasanlou@ut.ac.ir