نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه آموزشی ژئودزی هیدروگرافی

مدیر گروه آموزشی ژئودزی هیدروگرافی


دانشیار
شماره تماس : 61114517

اتاق
پست الکترونیکیsharifi[at]ut.ac.ir