نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه ها

مدیر گروه هامدیر ژئودزی و هیدروگرافی
دکتر محمد علی شریفی

مدیر سنجش از دور
  دکتر مهدی حسنلو

مدیر سیستم‎های اطلاعات مکانی
  دکتر رحیم علی عباسپور