نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معارفه دکتر صفری به عنوان اولین رئیس دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی

معارفه دکتر صفری به عنوان اولین رئیس دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی


در تاریخ 1394.6.15 در جلسه ای با حضور رئیس محترم پردیس دانشکده های فنی جناب آقای دکتر کمره ای، جناب آقای دکتر عقیل یوسفی کما معاونت محترم پژوهشی، اعضای محترم هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان از زحمات و تلاشهای جناب آقای دکتر شریفی در زمان تصدی مسئولیت دانشکده تقدیر و تشکر بعمل آمد و جناب آقای دکتر صفری به عنوان رئیس جدید دانشکده معرفی گردیدند.

در این جلسه ابتدا جناب آقای دکتر شریفی به ارائه گزارشی از عملکرد چند ساله خود در زمان مدیریت خویش در بخشهای مختلف اداری، آموزشی، پژوهشی و روابط بین الملل نموده و سپس جناب آقای دکتر صفری ضمن تقدیر از زحمات جناب آقای دکتر شریفی برنامه های آتی دانشکده را مطرح نمودند. در نهایت جناب آقای دکتر کمره ای رئیس محترم پردیس ضمن تقدیر از جناب آقای دکتر شریفی، جناب آقای دکتر صفری را به عنوان رئیس جدید دانشکده معرفی نمودند.