نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقررات مشروطی در مقطع کارشناسی

مقررات مشروطی در مقطع کارشناسی


مقررات مشروطی برای دانشجویان ورودی های قبل از سال91 :

آن دسته از دانشجویانی که در 3 نیمسال متوالی و یا 4 نیمسال متناوب مشروط شده باشند ، طبق مقررات آموزشی محروم از تحصیل خواهند بود . این دانشجویان در صورت موافقت شورای آموزشی پردیس دانشکده های فنی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه ، با پرداخت شهریه طبق تعرفه مقرر و به شرط عدم مشروطی مجدد مجاز به ادامه تحصیل خواهند شد.

مقررات مشروطی برای دانشجویان ورودی های سال 91 به بعد :

آن دسته از دانشجویانی که در 3 نیمسال اعم از متوالی و یا متناوب مشروط شده باشند به شرط دارا بودن معدل کل حداقل -/12،
می توانند بصورت عادی ادامه تحصیل دهند ولی در صورت دارا بودن معدل کمتر از -/12 در صورت موافقت شورای آموزشی پردیس دانشکده های فنی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه مشروط به عدم مشروطی مجدد و با پرداخت شهریه طبق تعرفه مقرر مجاز به ادامه تحصیل خواهند شد.