نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقررات مشروطی در مقطع کارشناسی

مقررات مشروطی در مقطع کارشناسی


مقررات مشروطی برای دانشجویان ورودی های قبل از سال91 :

آن دسته از دانشجویانی که در 3 نیمسال متوالی و یا 4 نیمسال متناوب مشروط شده باشند ، طبق مقررات آموزشی محروم از تحصیل خواهند بود . این دانشجویان در صورت موافقت شورای آموزشی پردیس دانشکده های فنی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه ، با پرداخت شهریه طبق تعرفه مقرر و به شرط عدم مشروطی مجدد مجاز به ادامه تحصیل خواهند شد.

مقررات مشروطی برای دانشجویان ورودی های سال 91 به بعد :

آن دسته از دانشجویانی که در 3 نیمسال اعم از متوالی و یا متناوب مشروط شده باشند به شرط دارا بودن معدل کل حداقل -/12،
می توانند بصورت عادی ادامه تحصیل دهند ولی در صورت دارا بودن معدل کمتر از -/12 در صورت موافقت شورای آموزشی پردیس دانشکده های فنی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه مشروط به عدم مشروطی مجدد و با پرداخت شهریه طبق تعرفه مقرر مجاز به ادامه تحصیل خواهند شد.