نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

موارد قابل بررسی برای مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی دانشجو در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه

موارد قابل بررسی برای مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی دانشجو در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه


 احتراماً پیرو نامه 390937/پ/122 مورخ 22/12/1394 به استحضار می رساند ؛ بررسی درخواست مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی دانشجو در موارد ذیل از اختیارات تفویض شده ( الف ) می باشد . بررسی درخواست دانشجو در سایر موارد ( ب ) با ارسال فرم کمیسیون و مستندات مربوط باید در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مطرح و مورد اتخاذ تصمیم واقع گردد .

بر این اساس هرگونه ثبت مرخصی " بدون احتساب در سنوات تحصیلی " در کارنامه دانشجو خارج از موارد ذکر شده ( موارد) نیاز به اخذ مجوز از این اداره کل را دارد . درصورت عدم وجود مجوز کمیسیون در کارنامه دانشجویان شاغل به تحصیل یا دانش آموختگانی که گزارش 1180 آنان در دست اقدام است، طبق مقررات باید اصلاح گردد.

الف :  موارد درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان ( با تایید شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی یا کمیسیون بررسی موارد خاص پردیس / دانشکده : )

1- بارداری دانشجوی ( زن )  با تایید کمیسیون پزشکی دانشگاه                       مدت:   یک نیمسال

2- زایمان دانشجو ( زن ) با ارایه گواهی زایمان یا ارایه شناسنامه فرزند               مدت:    یک نیمسال

توضیح : مرخصی بیش از دو نیمسال فوق به علت حضانت ، شیرخواری کودک برای نیمسال سوم تا پنجم با ارسال تصویر شناسنامه کودک و فرم کمیسیون در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مطرح می شود . برای نیمسال های چهارم و پنجم موضوع به کمیسیون استانی ارجاع می شود .

3- سفر حج تمتع درطول نیمسال تحصیلی                                               مدت:    یک نیمسال

ب : موارد درخواست دانشجو ( با تایید کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه : )

4- مرخصی تحصیلی به علت ماموریت پدر ، همسر به خارج از کشور 

مدت : با توجه به مقررات مربوط و آیین نامه های آموزشی وطبق تصمیم کمیسیون

5- مرخصی تحصیلی به علت ماموریت خود دانشجو به خارج از کشور  

 مدت: با توجه به مقررات مربوط و آیین نامه های آموزشی وتصمیم کمیسیون

توضیح : ثبت نام اولیه این گونه دانشجویان باید طبق مقررات و با موافقت بدون قید و شرط اداره کل منابع انسانی محل خدمت انجام شده باشد .

6- به علت عدم ارایه واحد درسی (صرفاً در اولین نیمسال تحصیلی) به دلیل خارج از اراده بودن دانشجو و طبق ضوابط و گزارش پردیس / دانشکده :

مدت: با توجه به مقررات مربوط و آیین نامه های آموزشی وطبق نظر کمیسیون

7- به علت  بیماری شدید با ذکر طول درمان در گواهی پزشکی مربوط با تایید کمیسیون پزشکی دانشگاه :

مدت: با توجه به مقررات مربوط و آیین نامه های آموزشی و تصمیم  کمیسیون

8- موارد دارای شرایط خاص خارج از اراده دانشجو :

مدت: با توجه به مقررات مربوط و آیین نامه های آموزشی و تصمیم کمیسیون

ج : مرخصی تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر : ( بر اساس بخشنامه شماره 8201381/40 مورخ 17/7/1394 برای دانشجویان شاغل به تحصیل در سال 1394و پس از آن )

طبق مفاد بخشنامه مذکور درخواست مرخصی تحصیلی دانشجوی شاهد و ایثارگر مبنی بر : " معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ و یا آلام متاثر از آن باشد ، ارایه مدارک مربوط ( با تایید کمیسیون پزشکی و کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه *) آن نیمسال / نیمسال های مربوط جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی شود ."

(*) تعداد نیمسال های مرخصی ( این بخشنامه طبق مقطع تحصیلی مربوط مندرج در بخشنامه مذکور )

(**) موارد ارجاعی به کمیته منتخب ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه در جلسه کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مطرح می شود .

1 - کارشناسی و دکتری حرفه ای ( عمومی ) دامپزشکی : حداکثر دو نیمسال علاوه بر دو نیمسال تحصیلی مقرر

2- کارشناسی ارشد : حداکثر یک نیمسال علاوه بر یک نیمسال تحصیلی مقرر

3- دکتری تخصصی : حداکثر دو نیمسال علاوه بر دو نیمسال تحصیلی مقرر

د : زمان ارایه درخواست مرخصی :

9- برای کلیه موارد حداکثر تا پایان حذف و اضافه هر نیمسال تحصیلی و  با تکمیل فرم مرخصی تحصیلی ( طبق فرمت پیوست ) و قبل از استفاده از مرخصی تحصیلی است .

10- در صورت اقدام " خارج از موعد " در صورت موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه نیمسال عدم ثبت نام دانشجو ، وقفه یا عدم مراجعه با احتساب در سنوات محسوب و طبق مقررات آموزشی وضعیت دانشجو بررسی می شود .