نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هیات رئیسه دانشکده

هیات رئیسه دانشکده


 

ریاست دانشکده

دکتر عبدالرضا صفری

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر رضا شاه حسینی

معاون پژوهشی 

دکتر رحیم علی عباسپور