آرشیو اطلاعیه‌های کارشناسی

کمیسیون بررسی موارد خاص در پیشخوان سامانه جامع آموزش و فلوچارت نهایی فرآیند

شناسه : 125082017

کمیسیون بررسی موارد خاص در پیشخوان سامانه جامع آموزش و فلوچارت نهایی فرآیند


پیرو نامه شماره 302582/ 122 مورخ 6/ 11/ 1400 و در ارتباط با نامه شماره 338366/پ/122 مورخ 7/ 12/ 1400 در خصوص اجرای پایلوت فرآیند الکترونیکی کمیسیون بررسی موارد خاص در پیشخوان سامانه جامع آموزش و فلوچارت نهایی فرآیند به شکل زیر خواهد بود.

کمیسیون بررسی موارد خاص در پیشخوان سامانه جامع آموزش و فلوچارت نهایی فرآیند

 

آدرس کوتاه :