دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 140 نتیجه
از 7
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آنالیز تابعی 8103177 3 01 برزو نظری هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:15) 1399/11/18 (09:00 - 12:00)
ثقل سنجی ماه وارهای 8103245 3 01 محمد علی شریفی هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) 1399/11/18 (14:00 - 16:00)
جزر و مد و جریانهای دریایی 8103424 3 01 علیرضا آزموده اردلان هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1399/11/26 (14:00 - 16:00)
زبان تخصصی 8103017 2 01 سمیع سمیعی اصفهانی هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:45) 1399/11/04 (14:00 - 16:00)
ژئودزی فیزیک 8103088 3 01 محمدرضا سراجیان مارالان هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1399/11/18 (14:00 - 17:00)
ژئودزی فیزیکی پیشرفته 8103179 3 01 عبدالرضا صفری هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1399/10/30 (09:00 - 12:00)
سکوهاوسنجنده ها 8103275 3 01 محمد سعادت سرشت هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00) 1399/11/25 (14:00 - 16:00)
سمینار کارشناسی ارشد 8103189 2 01 برزو نظری هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) نامشخص
سمینار کارشناسی ارشد 8103105 2 01 مهدی آخوندزاده هنزایی هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1399/10/29 (14:00 - 16:00)
سمینار کارشناسی ارشد 8103104 2 01 حسین عارفی هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:45) 1399/11/18 (14:00 - 17:00)
فیزیک سنجش از دور 8103221 3 01 مهدی آخوندزاده هنزایی هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1399/11/08 (09:00 - 12:00)
کارتوگرافی اتوماتیک 8103121 2 01 رضا شاه حسینی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:15) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:15) 1399/11/27 (09:00 - 12:00)
محاسبات هوشمند 8103097 3 01 فرهاد صمدزادگان هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1399/11/29 (09:00 - 12:00)
محاسبات هوشمند 8103097 3 02 پرهام پهلوانی هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:15) 1399/11/29 (09:00 - 12:00)
مفاهیم نظری سیستم های اطلاعات مکانی 8103055 3 01 رحیم علی عباسپور هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:15) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:15) 1399/11/26 (09:00 - 12:00)
آمارواحتمالات 8103005 3 01 سمیع سمیعی اصفهانی هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (09:15 - 10:30) 1399/04/07 (09:00 - 11:00)
تحلیل های مکانی پیشرفته 8103056 3 01 پرهام پهلوانی هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1399/04/18 (09:00 - 12:00)
تعیین موقعیت ماهواره ای پیشرفت ه 8103201 3 01 سعید فرزانه هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) 1399/04/10 (09:00 - 12:00)
تئوری تقریب 8103013 3 01 عبدالرضا صفری هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) 1399/04/07 (09:00 - 12:00)
ژئودزی دریائی 8103250 3 01 علیرضا آزموده اردلان هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1399/04/10 (14:00 - 17:00)
نمایش 1 - 20 از 140 نتیجه
از 7