گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 107 نتیجه
از 6
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
(DTM)مدلسازی رقومی زمین 8103214 3 01 پرهام پهلوانی هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1398/10/22 (09:00 - 11:00)
آنالیز تابعی 8103177 3 01 برزو نظری هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:15) 1398/10/21 (09:00 - 11:00)
پردازش رقومی تصاویر سنجش ازدور 8103219 3 01 محمدرضا سراجیان مارالان | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1398/10/25 (14:00 - 16:00)
تئوری تقریب 8103013 3 01 مهدی حسنلو هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:45) 1398/10/22 (09:00 - 11:00)
زبان تخصصی 8103017 2 01 سمیع سمیعی اصفهانی هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:45) 1398/10/28 (14:00 - 16:00)
ژئودزی فیزیکی پیشرفته 8103179 3 01 عبدالرضا صفری هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) 1398/11/01 (09:00 - 12:00)
سکوهاوسنجنده ها 8103275 3 01 علی عزیزی هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/10/28 (14:00 - 16:00)
سنجش از دور فعال 8103006 3 01 جلال امینی هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/10/28 (09:00 - 11:00)
محاسبات هوشمند 8103097 3 01 فرهاد صمدزادگان | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1398/11/02 (14:00 - 16:00)
محاسبات هوشمند 8103097 3 02 پرهام پهلوانی هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) 1398/10/29 (09:00 - 11:00)
مفاهیم نظری سیستم های اطلاعات مکانی 8103055 3 01 رحیم علی عباسپور هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1398/11/02 (09:00 - 11:00)
وب مکانی 8103071 3 01 رحیم علی عباسپور هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:15) 1398/10/25 (09:00 - 11:00)
کارآموزی 8103408 3 09 فرزانه دادرس جوان نامشخص نامشخص
کارآموزی 8103408 3 02 فرید کریمی پور نامشخص نامشخص
کارآموزی 8103408 3 01 عبدالرضا صفری نامشخص نامشخص
کارآموزی 8103408 3 03 محمد علی شریفی نامشخص نامشخص
کارآموزی 8103408 3 10 فرهاد صمدزادگان نامشخص نامشخص
کارآموزی 8103408 3 11 برزو نظری نامشخص نامشخص
کارآموزی 8103408 3 13 حسین عارفی نامشخص نامشخص
کارآموزی 8103408 3 08 رضا شاه حسینی نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 107 نتیجه
از 6