گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 126 نتیجه
از 7
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آمارواحتمالات 8103005 3 01 سمیع سمیعی اصفهانی | هرهفته دو شنبه (09:15 - 10:30) 1399/03/24 (09:00 - 11:00)
تحلیل های مکانی پیشرفته 8103056 3 01 پرهام پهلوانی هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1399/04/04 (09:00 - 12:00)
تعیین موقعیت ماهواره ای پیشرفت ه 8103201 3 01 سعید فرزانه هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) 1399/03/27 (09:00 - 12:00)
تئوری تقریب 8103013 3 01 عبدالرضا صفری هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) 1399/03/24 (09:00 - 12:00)
ثقل سنجی ماه وارهای 8103245 3 01 سمیع سمیعی اصفهانی | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1399/04/04 (14:00 - 17:00)
ژئودزی دریائی 8103250 3 01 علیرضا آزموده اردلان هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1399/03/27 (14:00 - 17:00)
سمینار کارشناسی ارشد 8103189 2 01 سمیع سمیعی اصفهانی هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) نامشخص
سمینار کارشناسی ارشد 8103189 2 03 پرهام پهلوانی هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) نامشخص
سمینار کارشناسی ارشد 8103189 2 02 محمد سعادت سرشت هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) نامشخص
سنجش از دور پلاریمتری 8103049 3 01 مهدی حسنلو | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:45) 1399/03/24 (09:00 - 12:00)
سنجش از دور غیر فعال 8103011 3 01 رضا شاه حسینی هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:15) 1399/04/04 (14:00 - 17:00)
فتوگرامتری بردکوتاه 8103159 3 01 محمد سعادت سرشت هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1399/03/31 (09:00 - 12:00)
فتوگرامتری رقومی پیشرفته 8103185 3 01 علی عزیزی هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1399/03/25 (14:00 - 17:00)
محاسبات هوشمند در سنجش از دور 8103414 3 01 مهدی آخوندزاده هنزایی هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:15) 1399/03/27 (09:00 - 12:00)
مدیریت پروژه های سیستم های اطلاعات مکانی 8103076 3 01 پرهام پهلوانی هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) 1399/03/24 (14:00 - 17:00)
مدل سازی هندسی تصاویر ماهواره ای 8103003 3 01 حسین عارفی هرهفته شنبه (07:45 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1399/03/31 (14:00 - 17:00)
مکانیک مداری 8103034 3 01 محمد علی شریفی هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1399/03/31 (14:00 - 17:00)
هندسه دیفرانسیل 8103086 2 01 برزو نظری هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:45) 1399/04/03 (09:00 - 11:00)
(DTM)مدلسازی رقومی زمین 8103214 3 01 پرهام پهلوانی | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1398/10/22 (09:00 - 11:00)
آنالیز تابعی 8103177 3 01 برزو نظری هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:15) 1398/10/21 (09:00 - 11:00)
نمایش 1 - 20 از 126 نتیجه
از 7