لیست کارکنان لیست کارکنان

 

نام نام خانوادگی  تلفن محل کار پست سازمانی آدرس پست الکترونیکی
حمیده نباتی 61114255 کارشناس آموزش hnabati@ut.ac.ir
افشین بشارتی 61114245 مسئول کامپیوتر  
احد بیداقی 61114258 کارشناس تحصیلات تکمیلی a.baydaghi@ut.ac.ir
طاهره پوینده 61114242 مسئول دفتر ریاست دانشکده و امور عمومی دانشکده pouyandeh@ut.ac.ir
سیده فریبا عظیمی 61114298 حسابدار دانشکده