لیست کارکنان لیست کارکنان

 

نام نام خانوادگی  تلفن محل کار پست سازمانی آدرس پست الکترونیکی
  نباتی 61114255 کارشناس آموزش  
افشین بشارتی 61114245 مسئول کامپیوتر  
احد بیداقی 61114258 کارشناس تحصیلات تکمیلی  
طاهره پوینده 61114242 مسئول دفتر ریاست دانشکده و امور عمومی دانشکده pouyandeh@ut.ac.ir
سیده فریبا عظیمی 61114298 حسابدار دانشکده