اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

رحیم علی عباسپور

رحیم علی عباسپور

رحیم علی عباسپور    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61114251
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سمیه بربری Investigation of the Capabilities of Geo-Simulation Based Approaches to Urban Development Modeling کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/28
علیرضا چهرقان تناظریابی عوارض خطی با استفاده از بهینه سازی معیارهای هندسی در داده های چند مقیاسی دکتری دانلود 1396/03/02
علی رمضانی Intermediate Forecasting of Iranian Plateau’s Major Earthquakes Using Pattern Recognition Method in GIS کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/18
علی مویدی ارزیابی تاثیر توابع شباهت در خوشه‌بندی خطوط سیر مکانی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/12
افسانه نصیری دهج Improvment of spatial quality of VGI using data history کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/06
کاظمی زاده امید استخراج روابط توپولوژیک در محیط شبکه های حسگر مکانی کارشناسی ارشد
وحید براتلو طراحی کارتوگرام مستطیلی با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی مکانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/10
روح الامین بهاری پیش‌بینی و مدل‌سازی مکانی آلاینده‌ ذرات معلق در محیط سیستم های اطلاعات مکانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/10
هاشمی براگوری پیمان ارزیابی سازگاری منطقی در سیستم‌های اطلاعات مکانی مردم‌گستر کارشناسی ارشد
مژگان چمنی Matching of Polygon Objects in a Multi-scale Dataset کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/19
علیرضا چهرقان Linear Objects Matching using Optimization of Geometric Criteria on Multi-scale Datasets دکتری دانلود 1396/03/02
علی اصغر حیدری مسیریابی حرکت سکوهای پرنده بدون سرنشین در محیط‌های سه‌بعدی پیچیده کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/14
حسن حسینی Presentation of a VGI validation algorithm using the related geospatial information کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/10
منوچهر خردمندی Improvement of Air Pollution Modelling Using VGI کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/10
محمد حمید خلیل نیا توسعه مدل بیلان ماهانه در حوضه های آبریز بصورت توزیعی در محیط GIS کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/05
علی دهقانی تفتی تناظریابی عوارض برداری خطی به روش استنتاچ فازی در پایگاه داده های مکانی چند مقیاسی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/14
سعید رحیمی بکارگیری تله ژئوانفرماتیک در طراحی سامانه واکنش اضطراری زلزله مطالعه موردی:شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/12
قاسمی نژاد رضوان استفاده از روش‌های بهینه‌سازی برای خوشه‌بندی سراسری داده‌های زلزله‌های ایران به‌منظور ارائه الگوی مکانی لرزه‌خیزی کارشناسی ارشد
بهاری روح الامین پیش‌بینی و مدل‌سازی مکانی آلاینده‌ ذرات معلق در محیط سیستم های اطلاعات مکانی کارشناسی ارشد
حسینی سید حسن Presentation of a VGI validation algorithm using the related geospatial information کارشناسی ارشد
رحیمی سعید بکارگیری تله ژئوانفرماتیک در طراحی سامانه واکنش اضطراری زلزله مطالعه موردی:شهر تهران کارشناسی ارشد
میروهابی سیمین سادات مدلسازی سه‌بعدی ساختمان ها بر اساس اطلاعات مکانی داوطلبانه کارشناسی ارشد
محمد شاعری مقایسه توابع فاصله اندازه گیری میزان شباهت در خطوط سیر مکانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/10
وحید شکری Extraction of traffic information based on volunteered geographic information (VGI) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/10
سمیه عاقل شاه نشین غنی سازی معنایی خطوط سیر مکانی زمانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/09
دهقانی تفتی علی تناظریابی عوارض برداری خطی به روش استنتاچ فازی در پایگاه داده های مکانی چند مقیاسی کارشناسی ارشد
فراهانی پویا علی تناظریابی عوارض برداری در نقشه‌های چندمقیاسی کارشناسی ارشد
حیدری علی اصغر مسیریابی حرکت سکوهای پرنده بدون سرنشین در محیط‌های سه‌بعدی پیچیده کارشناسی ارشد
علی فراهانی پویا تناظریابی عوارض برداری در نقشه‌های چندمقیاسی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/11
رضوان قاسمی نژاد استفاده از روش‌های بهینه‌سازی برای خوشه‌بندی سراسری داده‌های زلزله‌های ایران به‌منظور ارائه الگوی مکانی لرزه‌خیزی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/10
محمد کاظمی بیدختی ارائه الگوی مکانی- زمانی لرزه‌خیزی بر مبنای خوشه‌بندی داده‌های زلزله ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/10
امید کاظمی زاده استخراج روابط توپولوژیک در محیط شبکه های حسگر مکانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/03
شاعری محمد مقایسه توابع فاصله اندازه گیری میزان شباهت در خطوط سیر مکانی کارشناسی ارشد
خلیل نیا محمد حمید توسعه مدل بیلان ماهانه در حوضه های آبریز بصورت توزیعی در محیط GIS کارشناسی ارشد
سیمین سادات میروهابی مدلسازی سه‌بعدی ساختمان ها بر اساس اطلاعات مکانی داوطلبانه کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/09
پیمان هاشمی براگوری ارزیابی سازگاری منطقی در سیستم‌های اطلاعات مکانی مردم‌گستر کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
براتلو وحید طراحی کارتوگرام مستطیلی با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی مکانی کارشناسی ارشد
شکری وحید استخراج اطلاعات ترافیکی مبتنی بر اطلاعات مکانی داوطلبانه کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مفاهیم نظری سیستم های اطلاعات مکانی 8103055 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:15) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:15) 1399/11/26 (09:00 - 12:00) ترم اول 1399
کارآموزی 8103408 3 12 نامشخص نامشخص 3973
خدمات مکان مبنا 8103075 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:45) 1398/03/28 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1397
مفاهیم نظری سیستم های اطلاعات مکانی 8103055 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نقشه سازی عددی 8103270 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1397/10/22 (09:00 - 11:00) ترم اول 1397
تحلیل های مکانی پیشرفته 8103056 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1395/04/01 | 08:30 - 12:00 ترم دوم 1394
خدمات مکان مبنا 8103075 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1395/03/18 | 08:30 - 12:00 ترم دوم 1394
نمایش 7 نتیجه
از 1