اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

عبدالرضا صفری

change-logo

عبدالرضا صفری    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61114251
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پرویز آجورلو امکان سنجی استفاده از سری های زمانی تداخل سنجی راداری برای پایش فرونشست ناشی از ساخت مترو و زیرساخت های عمرانی در تهران کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
هادی حیدری زاده شالی تعیین عمق موهو با استفاده از روش کالوکیشن مطالعه موردی: ایران کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/11
عبدالسلام دانشور Study of the Buried basement fabrics in the Zagros basin and its adjacent areas using the satellite gravity data کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
امید رئیسی گهروئی تحلیل سری های زمانی داده های قطبیده راداری با روزنه مصنوعی (SAR) برای پایش محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/12
رامین سعدی اسفنگره بکارگیری همزمان امضای پلاریمتری و امضای طیفی به منظور طبقه بندی تصاویر ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
رامین فرهادیانی بهبود روش‏های کاهش نوفه‏ ی اسپکل در تصاویر راداری با دریچه‏ ی‏ گشایش مصنوعی با استفاده از تبدیل موجک کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
مصطفی کیانی شاهوندی مدل‌ سازی میدان ثقل با استفاده از اسپیلاین بیضوی کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/05
پوریا کرباسیان مدلسازی میدان ثقل زمین با استفاده از حسگری فشرده کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/11
سمیرا گودرزی علی اکبری ارائه‌ی راهکاری برای کاهش بعد به منظور تحلیل شباهت زمینه-مبنای خطوط سیر کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/24
محبوبه محمد یوسفی بهلولی احمدی The Solution Altimetry-Gravimetry Boundary Value Problem Using Spherical Radial Basis Functions کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/18
فروغی اسماعیل مدل سازی محلی میدان ثقل با استفاده از توابع پایه شعاعی کروی بهینه
یسری افراسته ارزیابی روش استوکس-هلمرت در تعیین ژئوئید دقیق در منطقه مطالعاتی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/02
داود اکبری طبقه بندی تصاویر فراطیفی بر مبنای استخراج اطلاعات طیفی- مکانی در مناطق شهری دکتری دانلود 1395/01/23
حسن امامی آنالیز کمی پارامترهای سطح زمین بمنظور برآورد رطوبت سطح خاک شور با استفاده از داده های سنجش از دور دکتری دانلود 1395/06/07
عرب‌ پور امین دسته‌بندی رخساره‌ها و تخمین تراوایی به کمک ماشین بردار پشتیبان در یکی از میدان‌های هیدروکربوری خلیج فارس کارشناسی ارشد
هادی امین تعیین تانسور گرادیان جاذبه در دریا با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/09
سعید امینی طبقه‎بندی تصاویر فراطیفی با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/27
شهبازی آناهیتا ارائه روشی برای محاسبه شبه ژئوئید با استفاده از توابع پایه شعاعی کروی کارشناسی ارشد
حمیدرضا آوریده ارزیابی توانمندی تصاویر سنجش از دور فراطیفی برای عمق‌سنجی آب‎های ساحلی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/11
حمیدرضا باقری ارائه روشی جهت حذف نویز داده های پتانسیلی جفت- ماهواره GRACE کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/05
محمد علی برومند برآورد خودپذیری مغناطیسی با استفاده از داده های ثقل سنجی و مغناطیس سنجی کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/30
یکه خانی بهاره ارائه و ارزیابی یک روش طبقه بندی ترکیبی با استفاده از سری‏های زمانی تصاویر قطبیده راداری کارشناسی ارشد
ساجده بهنیا شبیه سازی و تخمین پارامتر های هدف متحرک با در نظر گرفتن اعوجاج مسیر رادار هوابرد کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/08
هیفا تمیمی نیا توسعه و ارزیابی یک روش خوشه‌بندی کرنل‌پایه برای طبقه‌بندی تصاویر سنجش از دوری قطبیده راداری با دریچه گشایش مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/19
یحیی الله توکلی کاربرد مسائل معکوس گراویمتری در مطالعات اکتشاف هیدروکربنی دکتری دانلود 1395/07/12
توکلی یحیی الله کاربرد مسائل معکوس گراویمتری در مطالعات اکتشاف هیدروکربنی دکتری
امامی حسن آنالیز کمی پارامترهای سطح زمین بمنظور برآورد رطوبت سطح خاک شور با استفاده از داده های سنجش از دور دکتری
نساری حسین بررسی روشهای تعیین سیستم مختصات مبنا در شبکه های کنترل جابجایی کارشناسی ارشد
داودی حمید Gravity Anomaly Inversion Using Simulated کارشناسی ارشد
قنبری حمید طبقه بندی تصاویر فراطیفی با استفاده از مدل آمیخته ی گاوسی کارشناسی ارشد
آوریده حمیدرضا ارزیابی توانمندی تصاویر سنجش از دور فراطیفی برای عمق‌سنجی آب‎های ساحلی کارشناسی ارشد
باقری حمیدرضا ارائه روشی جهت حذف نویز داده های پتانسیلی جفت- ماهواره GRACE کارشناسی ارشد
مهدی خاکی بازسازی مدل موج داده های ماهواره های ارتفاع سنجی در دریای خزر کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/19
صفا خزائی آشکارسازی ناهنجاری و طبقه بندی در تصاویر سنجش از دور فراطیفی بر مبنای ماشینهای بردار پشتیبان یک -کلاسه دکتری دانلود 1390/12/03
ایمان خسروی ارائه ی روشی توسعه یافته مبتنی بر سیستم های طبقه بندی کننده ی چندگانه ی بهینه به منظور طبقه بندی زمین های کشاورزی از داده های راداری با روزنه ی مصنوعی تمام قطبیده و نوری دکتری دانلود 1396/12/16
اکبری داود طبقه بندی تصاویر فراطیفی بر مبنای استخراج اطلاعات طیفی- مکانی در مناطق شهری
حمید داودی Gravity Anomaly Inversion Using Simulated کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/04
سالار ذاکری ایجاد تصاویر چند بعدی با استفاده از سار توموگرافی:کاربرد در مناطق شهری کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
صباح راموز مدل سازی میدان ثقل زمین با ترکیب داده های جهانی و محلی بروش کالوکیشن کمترین مربعات کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/04
شاه حسینی رضا ارائه یک روش آشکارسازی نیمه نظارت شده تغییرات مبتنی بر روش های کرنل پایه با استفاده از داده های سنجش از دوری
صمد زارعی مقایسه روش های تخمین توپوگرافی بستر با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/11
بهنیا ساجده شبیه سازی و تخمین پارامتر های هدف متحرک با در نظر گرفتن اعوجاج مسیر رادار هوابرد کارشناسی ارشد
عبدالرضا سعادت میر قدیم مدلسازی محلی میدان ثقل زمین با تلفیق داده‌های زمینی و گرادیومتری ماهواره‌ای بر مبنای توابع پایه شعاعی دکتری دانلود 1396/06/07
امینی سعید طبقه‎بندی تصاویر فراطیفی با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی کارشناسی ارشد
معصومی سلیم بررسی تغییرات لایه یونسفر در منطقه ایران با استفاده از مشاهدات ماهواره¬های ارتفاع پایین کارشناسی ارشد
رضا شاه حسینی ارائه یک روش آشکارسازی نیمه نظارت شده تغییرات مبتنی بر روش های کرنل پایه با استفاده از داده های سنجش از دوری دکتری دانلود 1395/02/06
آناهیتا شهبازی ارائه روشی برای محاسبه شبه ژئوئید با استفاده از توابع پایه شعاعی کروی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/11
راموز صباح مدل سازی میدان ثقل زمین با ترکیب داده های جهانی و محلی بروش کالوکیشن کمترین مربعات کارشناسی ارشد
خزائی صفا آشکارسازی ناهنجاری و طبقه بندی در تصاویر سنجش از دور فراطیفی بر مبنای ماشینهای بردار پشتیبان یک -کلاسه
زارعی صمد مقایسه روش های تخمین توپوگرافی بستر با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره ای کارشناسی ارشد
مسعود صنعتگر قوچانی مدل‌سازی میدان ثقل زمین با استفاده از توابع موضعی‌شده‌ی طیفی‌مکانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/09
نازیلا عابدینی Modeling of plate kinematics and crustal deformation in Makran subduction zone by GPS measurements کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
امین عرب‌ پور دسته‌بندی رخساره‌ها و تخمین تراوایی به کمک ماشین بردار پشتیبان در یکی از میدان‌های هیدروکربوری خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/27
رامین فرهادیانی Improvement of Speckle Reduction in SAR Images using Wavelet Transform کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
اسماعیل فروغی مدل سازی محلی میدان ثقل با استفاده از توابع پایه شعاعی کروی بهینه دکتری دانلود 1392/06/10
نیما فلاح نفری ارزیابی و طبقه‌بندی داده‌های رادار با گشایش مصنوعی در حالت قطبیدگی فشرده کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/14
حمید قنبری طبقه بندی تصاویر فراطیفی با استفاده از مدل آمیخته ی گاوسی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/14
سیمین کلانتریون مدلسازی تغییرات سطح لحظه ای آب دریای خزر با مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/05
بهاره یکه خانی ارائه و ارزیابی یک روش طبقه بندی ترکیبی با استفاده از سری‏های زمانی تصاویر قطبیده راداری کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/23
محمدزاده شادمهری میترا حل مسئله معکوس آنومالی ثقل با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کولونی مورچه ها کارشناسی ارشد
هانی محبوبی کاربرد الگوریتم ژنتیک برای مدلسازی محلی میدان ثقل زمین با استفاده از توابع پایه شعاعی کروی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/28
میترا محمدزاده شادمهری حل مسئله معکوس آنومالی ثقل با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کولونی مورچه ها کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/28
برومند محمد علی برآورد خودپذیری مغناطیسی با استفاده از داده های ثقل سنجی و مغناطیس سنجی کارشناسی ارشد
صنعتگر قوچانی مسعود مدل‌سازی میدان ثقل زمین با استفاده از توابع موضعی‌شده‌ی طیفی‌مکانی کارشناسی ارشد
عبدالرحمان مصطفایی بهبود منطقه ای مدل های هیدرولوژیکی با داده های ثقل سنجی ماهواره ای دکتری دانلود 1396/06/29
سلیم معصومی بررسی تغییرات لایه یونسفر در منطقه ایران با استفاده از مشاهدات ماهواره¬های ارتفاع پایین کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/19
خاکی مهدی بازسازی مدل موج داده های ماهواره های ارتفاع سنجی در دریای خزر کارشناسی ارشد
سعید نیازمردی بهبود طبقه‌بندی داده‌های سری زمانی سنجش از دوری با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری کرنل چندگانه و فعال دکتری دانلود 1396/04/12
حسین نساری بررسی روشهای تعیین سیستم مختصات مبنا در شبکه های کنترل جابجایی کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/03
فلاح نفری نیما ارزیابی و طبقه‌بندی داده‌های رادار با گشایش مصنوعی در حالت قطبیدگی فشرده کارشناسی ارشد
امین هادی تعیین تانسور گرادیان جاذبه در دریا با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره ای کارشناسی ارشد
محبوبی هانی کاربرد الگوریتم ژنتیک برای مدلسازی محلی میدان ثقل زمین با استفاده از توابع پایه شعاعی کروی کارشناسی ارشد
تمیمی نیا هیفا توسعه و ارزیابی یک روش خوشه‌بندی کرنل‌پایه برای طبقه‌بندی تصاویر سنجش از دوری قطبیده راداری با دریچه گشایش مصنوعی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ژئودزی فیزیکی پیشرفته 8103179 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1399/10/30 (09:00 - 12:00) ترم اول 1399
تئوری تقریب 8103013 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) 1399/04/07 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ژئودزی فیزیکی پیشرفته 8103179 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) 1398/11/01 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8103408 3 01 نامشخص نامشخص 3973
تئوری تقریب 8103013 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) 1398/03/25 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1397
ژئودزی فیزیکی پیشرفته 8103179 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) 1397/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397
آنالیز تابعی وتئوری تقریب 8103418 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/25 | 14:00 - 17:00 ترم دوم 1394
تئوری تقریب وسریهای زمانی 8103178 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/18 | 14:00 - 17:00 ترم دوم 1394
نمایش 8 نتیجه
از 1