اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

مهدی حسنلو

مهدی حسنلو

مهدی حسنلو    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61114525
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امیر حسین احراری Thermal and Visible Satellite Image Fusion using Multiresolution Algorithms کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/11
میترا احمدی جمال Modeling level changes and spatial analysis of water catchment in Urmia Lake using satellite imagery کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
میترا احمدی جمال Modeling level changes and spatial analysis of water catchment in Urmia Lake using satellite imagery کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
لیلا امینی The Bathymetry from Sallow Coastal Waters by Remote Sensing Data Case Study: Southeast of the Caspian Sea کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/07
لیلا امینی The Bathymetry from Sallow Coastal Waters by Remote Sensing Data Case Study: Southeast of the Caspian Sea کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/07
محبوبه بواسحاق تحلیل افزایش موقتی آب دریاچه ارومیه بین سال‌های 2002 تا 2005 از طریق مدل‌سازی رواناب ناشی از ذوب برف و با استفاده از داده‌های ‌ماهواره‌ای کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/10
محمدمهدی تقدسی بررسی و مدلسازی شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/27
محمدمهدی تقدسی بررسی و مدلسازی شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/27
محسن جعفری Development of physical polarimetric model for improving geometric details of surface using polarimetric SAR data دکتری دانلود 1398/05/14
رامین سعدی اسفنگره Incorporating simultaneously polarize and spectral signature for satellite image classification کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
عماد قلعه نویی استخراج جریانات سطح آب دریای خزر با استفاده از نقشه های حرارتی و داده های ارتفاع سنجی ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/11
بهاره یکه خانی ارائه و ارزیابی یک روش طبقه بندی ترکیبی با استفاده از سری‏های زمانی تصاویر قطبیده راداری کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/23
حسین لیلاز مهرآبادی Weed Detection in UAV images کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
ملیحه مظفری بررسی و مدلسازی عمق آب های ساحلی با کدری ورنگ آب با استفاده از تصاویرماهواره ای با توان تفکیک بالا کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
حمید احمدی سالیانه استخراج اتومبیل از تصاویر ماهواره‌ای با توان تفکیک مکانی بالا با استفاده از الگوریتم Haar-like کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
صادق اسلامی Monitoring and Mapping Coral Reef using High Resolution Satellite Imagery کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
مصطفی اسمعیلی Improving Multi-Temporal SAR Interferometry Approaches Using Polarimetric Data دکتری دانلود 1396/06/28
صدرا ایمانی فر امکان سنجی تعیین وسعت و الگوی گسترش زوال بلوط در جنگل های غرب کشور با استفاده از تصاویر ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/22
راعی امین An Intelligent Method for Evaluating the Effective Spatial Elements on Fire Detection کارشناسی ارشد
فاطمه بیات Monitoring and modeling sea surface temperature using thermal Landsat-8 imagery کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/25
یکه خانی بهاره ارائه و ارزیابی یک روش طبقه بندی ترکیبی با استفاده از سری‏های زمانی تصاویر قطبیده راداری کارشناسی ارشد
حمید جعفرزاده آشکارسازی تغییرات باینری و چندگانه با استفاده از تصاویر فراطیفی و مبتنی بر جداسازی طیفی کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/14
شیما جماعتی Monitoring coastline changes using multi-temporal satellite images کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
شیما جماعتی Monitoring coastline changes using multi-temporal satellite images دانلود 1396/06/25
میثم جمشیدی اوانکی Urmia Lake Salinity Map Generation Using Landsat-8 Imagery کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/06
احمدی سالیانه حمید استخراج اتومبیل از تصاویر ماهواره‌ای با توان تفکیک مکانی بالا با استفاده از الگوریتم Haar-like کارشناسی ارشد
اسماعیل خدری برآورد رطوبت خاک با استفاده از تصاویر فعال و غیرفعال ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/22
اسماعیل خدری Soil Moisture Estimation using Active and Passive Satellite Imagery دانلود 1396/06/22
امین راعی An Intelligent Method for Evaluating the Effective Spatial Elements on Fire Detection کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/09
سعید رجبی کیاسری Monitoring and Modeling of Sea Surface Salinity using satellite images کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
تیمور سیدی Land Use/Cover Change Detection Using of Hyperspectral Imagey کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/06
قلعه نویی عماد استخراج جریانات سطح آب دریای خزر با استفاده از نقشه های حرارتی و داده های ارتفاع سنجی ماهواره ای کارشناسی ارشد
بیات فاطمه Monitoring and modeling sea surface temperature using thermal Landsat-8 imagery کارشناسی ارشد
رضا محمودی کوهی مدلسازی جریانات سطحی دریای خزر دانلود 1396/12/09
رضا محمودی کوهی Modelling of surface currents of Caspian Sea کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/09
نسرین مرادی بررسی و مدلسازی رنگ اقیانوس با استفاده از تصاویر ماهواره‫ای با توان تفکیک مکانی بالا کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/25
زهرا میرزایی InSAR time series investigation of land surface deformation in Azar oilfield کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/09
ملیحه مظفری بررسی و مدلسازی عمق آب های ساحلی با کدری ورنگ آب با استفاده از تصاویرماهواره ای با توان تفکیک بالا کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
امیر نجفی Land Use Change Detection Based On Decomposition of Polarimetric SAR Images دانلود 1396/11/01
امیر نجفی Land Use Change Detection Based On Decomposition of Polarimetric SAR Images کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/01
مرادی نسرین بررسی و مدلسازی رنگ اقیانوس با استفاده از تصاویر ماهواره‫ای با توان تفکیک مکانی بالا کارشناسی ارشد
مرادی نسرین Monitoring and modeling of ocean color using high spatial resolution satellite imagery کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سنجش از دور پلاریمتری 8103049 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:45) 1399/04/07 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تئوری تقریب 8103013 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:45) 1398/10/22 (09:00 - 11:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8103408 3 05 نامشخص نامشخص 3973
آمارواحتمالات 8103005 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
تئوری تقریب 8103013 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) 1397/11/02 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397
سنجش ازدوربرای کاربردهای هیدرو 8103249 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/04/01 | 14:00 - 17:00 ترم دوم 1394
نمایش 6 نتیجه
از 1