اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

مهدی حسنلو

مهدی حسنلو

مهدی حسنلو    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61114525
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امیر حسین احراری Thermal and Visible Satellite Image Fusion using Multiresolution Algorithms کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/11
میترا احمدی جمال مدلسازی تغییرات تراز و تحلیل مکانی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
میترا احمدی جمال Modeling level changes and spatial analysis of water catchment in Urmia Lake using satellite imagery کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
لیلا امینی The Bathymetry from Sallow Coastal Waters by Remote Sensing Data Case Study: Southeast of the Caspian Sea کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/07
لیلا امینی The Bathymetry from Sallow Coastal Waters by Remote Sensing Data Case Study: Southeast of the Caspian Sea کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/07
محبوبه بواسحاق تحلیل افزایش موقتی آب دریاچه ارومیه بین سال‌های 2002 تا 2005 از طریق مدل‌سازی رواناب ناشی از ذوب برف و با استفاده از داده‌های ‌ماهواره‌ای کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/10
محمدمهدی تقدسی بررسی و مدلسازی شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/27
محمدمهدی تقدسی بررسی و مدلسازی شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/27
محسن جعفری Development of physical polarimetric model for improving geometric details of surface using polarimetric SAR data دکتری دانلود 1398/05/14
رامین سعدی اسفنگره Incorporating simultaneously polarize and spectral signature for satellite image classification کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
عماد قلعه نویی استخراج جریانات سطح آب دریای خزر با استفاده از نقشه های حرارتی و داده های ارتفاع سنجی ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/11
بهاره یکه خانی ارائه و ارزیابی یک روش طبقه بندی ترکیبی با استفاده از سری‏های زمانی تصاویر قطبیده راداری کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/23
حسین لیلاز مهرآبادی Weed Detection in UAV images کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
ملیحه مظفری بررسی و مدلسازی عمق آب های ساحلی با کدری ورنگ آب با استفاده از تصاویرماهواره ای با توان تفکیک بالا کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
حمید احمدی سالیانه استخراج اتومبیل از تصاویر ماهواره‌ای با توان تفکیک مکانی بالا با استفاده از الگوریتم Haar-like کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
صادق اسلامی Monitoring and Mapping Coral Reef using High Resolution Satellite Imagery کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
مصطفی اسمعیلی Improving Multi-Temporal SAR Interferometry Approaches Using Polarimetric Data دکتری دانلود 1396/06/28
صدرا ایمانی فر امکان سنجی تعیین وسعت و الگوی گسترش زوال بلوط در جنگل های غرب کشور با استفاده از تصاویر ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/22
راعی امین An Intelligent Method for Evaluating the Effective Spatial Elements on Fire Detection کارشناسی ارشد
فاطمه بیات Monitoring and modeling sea surface temperature using thermal Landsat-8 imagery کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/25
یکه خانی بهاره ارائه و ارزیابی یک روش طبقه بندی ترکیبی با استفاده از سری‏های زمانی تصاویر قطبیده راداری کارشناسی ارشد
حمید جعفرزاده آشکارسازی تغییرات باینری و چندگانه با استفاده از تصاویر فراطیفی و مبتنی بر جداسازی طیفی کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/14
شیما جماعتی Monitoring coastline changes using multi-temporal satellite images دانلود 1396/06/25
شیما جماعتی Monitoring coastline changes using multi-temporal satellite images کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
میثم جمشیدی اوانکی Urmia Lake Salinity Map Generation Using Landsat-8 Imagery کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/06
احمدی سالیانه حمید استخراج اتومبیل از تصاویر ماهواره‌ای با توان تفکیک مکانی بالا با استفاده از الگوریتم Haar-like کارشناسی ارشد
اسماعیل خدری Soil Moisture Estimation using Active and Passive Satellite Imagery دانلود 1396/06/22
اسماعیل خدری برآورد رطوبت خاک با استفاده از تصاویر فعال و غیرفعال ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/22
امین راعی An Intelligent Method for Evaluating the Effective Spatial Elements on Fire Detection کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/09
سعید رجبی کیاسری Monitoring and Modeling of Sea Surface Salinity using satellite images کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
تیمور سیدی Land Use/Cover Change Detection Using of Hyperspectral Imagey کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/06
قلعه نویی عماد استخراج جریانات سطح آب دریای خزر با استفاده از نقشه های حرارتی و داده های ارتفاع سنجی ماهواره ای کارشناسی ارشد
بیات فاطمه Monitoring and modeling sea surface temperature using thermal Landsat-8 imagery کارشناسی ارشد
رضا محمودی کوهی مدلسازی جریانات سطحی دریای خزر دانلود 1396/12/09
رضا محمودی کوهی Modelling of surface currents of Caspian Sea کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/09
نسرین مرادی بررسی و مدلسازی رنگ اقیانوس با استفاده از تصاویر ماهواره‫ای با توان تفکیک مکانی بالا کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/25
زهرا میرزایی InSAR time series investigation of land surface deformation in Azar oilfield کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/09
ملیحه مظفری بررسی و مدلسازی عمق آب های ساحلی با کدری ورنگ آب با استفاده از تصاویرماهواره ای با توان تفکیک بالا کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
امیر نجفی Land Use Change Detection Based On Decomposition of Polarimetric SAR Images کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/01
امیر نجفی Land Use Change Detection Based On Decomposition of Polarimetric SAR Images دانلود 1396/11/01
مرادی نسرین Monitoring and modeling of ocean color using high spatial resolution satellite imagery کارشناسی ارشد
مرادی نسرین بررسی و مدلسازی رنگ اقیانوس با استفاده از تصاویر ماهواره‫ای با توان تفکیک مکانی بالا کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سنجش از دور پلاریمتری 8103049 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:45) 1399/04/07 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آمارواحتمالات 8103005 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
تئوری تقریب 8103013 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) 1397/11/02 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397
سنجش ازدوربرای کاربردهای هیدرو 8103249 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/04/01 | 14:00 - 17:00 ترم دوم 1394
نمایش 4 نتیجه