اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

حسین عارفی

حسین عارفی

حسین عارفی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61114523
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
آناهیتا اسدی مدل‌ سازی آماری جزیره حرارتی شهری و تاثیر مورفولوژی شهری بر آن کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/03
حامد افشارنیا Georeferencing of Linear Array Satellite Images by Matching of Extracted Relative DEMs with Existing Elevation Data دکتری دانلود 1398/07/13
حامد امینی امیرکلایی Height Estimation from Single Image Based on Deep Learning Concepts from Photogrammetric Point of View دکتری دانلود 1398/04/31
فریبا بیات تعیین پارامترهای پوشش گیاهی با استفاده از داده های حاصل از سنجنده لایدار مبتنی بر پهپاد کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/14
محسن جعفری Development of physical polarimetric model for improving geometric details of surface using polarimetric SAR data دکتری دانلود 1398/05/14
علی رحیمی اتانی Classification of Three Dimensional Objects Using Colored Point Cloud of UAV Images کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/13
علی رحیمی اتانی Classification of Three Dimensional Objects Using Colored Point Cloud of UAV Images کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/13
فاطمه صادقی استفاده از روش گرامر مبنا جهت مدلسازی سه بعدی و استخراج نمای ساختمان با کمک داده های لیزر اسکنر دستی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/13
سونیا صالحیان قمصری Analysis of urban growth based on fusion of optical and radar images کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/14
سونیا صالحیان قمصری Analysis of urban growth based on fusion of optical and radar images کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/14
فاطمه علی دوست ارائه یک روش دانش پایه مبتنی بر مفاهیم یادگیری عمیق به منظور شناسایی و بازسازی ساختمان ها با استفاده از تصاویر هوایی و لایدار دکتری دانلود 1398/10/08
فاطمه علی دوست A Knowledge based Approach for Building Detection and Reconstruction based on Deep Learning Concepts using Aerial Images and LiDAR Data دکتری دانلود 1398/10/08
فاطمه علی دوست ارائه یک روش دانش پایه مبتنی بر مفاهیم یادگیری عمیق به منظور شناسایی و بازسازی ساختمان ها با استفاده از تصاویر هوایی و لایدار دکتری دانلود 1398/10/08
فاطمه علی دوست A Knowledge based Approach for Building Detection and Reconstruction based on Deep Learning Concepts using Aerial Images and LiDAR Data دکتری دانلود 1398/10/08
حافظ فتحی پور ارزیابی توانایی تلفیق تصاویر استریو هوابرد دارای قدرت تفکیک مکانی بالا با تصاویر ماهواره‌ای با توان تفکیک طیفی بالا به منظور استخراج پارامترهای بیوفیزیکی محصول کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/30
حافظ فتحی پور ارزیابی توانایی تلفیق تصاویر استریو هوابرد دارای قدرت تفکیک مکانی بالا با تصاویر ماهواره‌ای با توان تفکیک طیفی بالا به منظور استخراج پارامترهای بیوفیزیکی محصول کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/30
محمدمهدی قوسیان مقدم Application of UAVs in accurate determination of boundary conditions and inflow modeling in the open pit mines کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
محمدمهدی قوسیان مقدم Application of UAVs in accurate determination of boundary conditions and inflow modeling in the open pit mines کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
وفیق محفوض احمد ارزیابی کیفیت ودقت مدل رقومی زمین تهیه شده از تصاویر استریو متعدد کارشناسی ارشد
شراره اکبریان ارزیابی پتانسیل خورشیدی بر روی سطوح سقف ساختمان با استفاده از داده لایدار کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/11
هژیری بلال بازسازی اتوماتیک مدل ساختمان بر مبنای تلفیق ابر نقطه لیدار و تصویر هوایی کارشناسی ارشد
عباسی بهاره تلفیق داده های فراطیفی و مدل رقومی سطح برای طبقه بندی و استخراج عوارض توپوگرافی کارشناسی ارشد
نوراله تتر بهبود الگوریتم SGM جهت استخراج DSM در مناطق شهری از تصاویر استریو ماهواره ای با توان تفکیک بالا کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/05
خرمگاه حسن 3D Change Detection And Updating From High Resolution DSM کارشناسی ارشد
هاشمی حسین مدل‌سازی ساختمان‌های پیچیده با استفاده از داده لیزر اسکنر هوایی کارشناسی ارشد
حسن خرمگاه استخراج تغییرات سه بعدی از روی مدل های رقومی با توان تفکیک بالا و به روز رسانی مدل های رقومی دقیق کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/13
سارا رحیمی بروز رسانی خودکار نقشه شبکه راه‌ها با استفاده از تصاویر هوایی و داده‌های لایدار باقدرت تفکیک بالا کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/29
طاهر رضا محمد Classification of Urban Area with using of High Spatial Resolution Multi-Sensor Images کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
محسن رضائی استخراج و مدلسازی ساختمان با استفاده از ابر نقاط لیدار در مناطق شهری با پوشش گیاهی بالا کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/11
رحیمی سارا بروز رسانی خودکار نقشه شبکه راه‌ها با استفاده از تصاویر هوایی و داده‌های لایدار باقدرت تفکیک بالا کارشناسی ارشد
میرزائی سارا مطالعه و پایش گیاهان کشاورزی با استفاده از تصاویر راداری کارشناسی ارشد
مریم سجادیان تهیه اتوماتیک یک مدل پریزماتیک پیشرفته از ساختمان های دارای سقوف مسطح چندلایه با استفاده از لایدار کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/25
فاطمه صادقی A Grammar-Based Method for 3d Façade Reconstruction of Building Using Handheld Laser Scanner کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/13
بهاره عباسی تلفیق داده های فراطیفی و مدل رقومی سطح برای طبقه بندی و استخراج عوارض توپوگرافی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/07
مهدی غریبی آشکارسازی تغییرات هندسی و به روز رسانی نقشه ساختمان ها از روی تصاویر هوایی بر مبنای مدلهای منحنی فعال کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/19
زینت قوامی Evaluation of Urban Features Classification Methods Using Fusion of LIDAR data and Very High Resolution Aerial Image کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/13
مریم لطفی A new method for Evaluation of Mineral potential maps based on fusion of remote sensing and geophysical data کارشناسی ارشد دانلود 1396/05/29
رضائی محسن استخراج و مدلسازی ساختمان با استفاده از ابر نقاط لیدار در مناطق شهری با پوشش گیاهی بالا کارشناسی ارشد
محمدزاده محمد رحیم Simplification Of Point Clouds Obtained From Multi View Photogrammetry for 3D Buildings Reconstruction کارشناسی ارشد
محمدزاده محمد رحیم ساده سازی ابرنقطه حاصل از تصاویر چندمنظره فتوگرامتری به منظور بازسازی سه بعدی ساختمان ها کارشناسی ارشد
محمد رحیم محمدزاده ساده سازی ابرنقطه حاصل از تصاویر چندمنظره فتوگرامتری به منظور بازسازی سه بعدی ساختمان ها کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/09
میلاد میرزایی Low cost UAV-based remote sensing for autonomous wildlife monitoring کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
سارا میرزائی مطالعه و پایش گیاهان کشاورزی با استفاده از تصاویر راداری کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/17
سجادیان مریم تهیه اتوماتیک یک مدل پریزماتیک پیشرفته از ساختمان های دارای سقوف مسطح چندلایه با استفاده از لایدار کارشناسی ارشد
صبا ملاابراهیمی Building Inventory Compilation and Updating using Remote Sensing Data کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
غریبی مهدی آشکارسازی تغییرات هندسی و به روز رسانی نقشه ساختمان ها از روی تصاویر هوایی بر مبنای مدلهای منحنی فعال کارشناسی ارشد
تینا نیک آیین بهبود شناسایی پراکنش گرهای دائمی با استفاده از قابلیت داده های پلاریمتری کارشناسی ارشد دانلود 1397/02/05
تتر نوراله بهبود الگوریتم SGM جهت استخراج DSM در مناطق شهری از تصاویر استریو ماهواره ای با توان تفکیک بالا کارشناسی ارشد
حسین هاشمی مدل‌سازی ساختمان‌های پیچیده با استفاده از داده لیزر اسکنر هوایی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/08
بلال هژیری بازسازی اتوماتیک مدل ساختمان بر مبنای تلفیق ابر نقطه لیدار و تصویر هوایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/12
احمد وفیق محفوض ارزیابی کیفیت ودقت مدل رقومی زمین تهیه شده از تصاویر استریو متعدد کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/02
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سمینار کارشناسی ارشد 8103104 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:45) 1399/11/18 (14:00 - 17:00) ترم اول 1399
کارآموزی 8103408 3 13 نامشخص نامشخص 3973
سمینار کارشناسی ارشد 8103189 2 04 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1397
مدل سازی هندسی تصاویر ماهواره ای 8103003 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مدل سازی رقومی زمین در سنجش از دور 8103022 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
سمینار کارشناسی ارشد 8103189 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/31 | 14:00 - 17:00 ترم دوم 1394
مدل سازی رقومی زمین در سنجش از دور 8103022 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/23 | 14:00 - 17:00 ترم دوم 1394
نمایش 7 نتیجه
از 1