اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

رضا شاه حسینی

رضا شاه حسینی

رضا شاه حسینی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61114527
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارتوگرافی اتوماتیک 8103121 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:15) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:15) 1399/11/27 (09:00 - 12:00) ترم اول 1399
سنجش از دور غیر فعال 8103011 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:15) 1399/04/18 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398
کارآموزی 8103408 3 08 نامشخص نامشخص 3973
سنجش از دور غیر فعال 8103011 3 01 هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:15) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
سنجش از دور 8103268 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:15) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:15) 1397/10/29 (09:00 - 11:00) ترم اول 1397
نمایش 5 نتیجه