بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی

محمد علی شریفی

محمد علی شریفی

محمد علی شریفی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61114517
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حامد افشارنیا زمین مرجع سازی تصاویر ماهواره ای آرایه خطی از طریق تولید مدل های ارتفاعی نسبی و تناظریابی آن با داده های ارتفاعی موجود دکتری دانلود 1398/07/13
هادی ثابتی امیر هنده Geodetic-based landslide monitoring in Masouleh کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/30
سیده سمیرا حسینی بررسی دقت استخراج پارامترهای هندسی شیب، امتداد و جابجایی در لایه های زمین شناسی با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRSP5 کارشناسی ارشد دانلود 1390/6/27
مهدی خاکی بازسازی مدل موج داده های ماهواره های ارتفاع سنجی در دریای خزر کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/19
صباح راموز مدل سازی میدان ثقل زمین با ترکیب داده های جهانی و محلی بروش کالوکیشن کمترین مربعات کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/04
صمد زارعی مقایسه روش های تخمین توپوگرافی بستر با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/11
فرزانه زنگنه نژاد بهبود دقت و همگرایی تعیین موقعیت مطلق دقیق مبتنی بر مدل آماری بهینه دکتری دانلود 1397/04/09
علی سلیمانی ارائه یک روش مبتنی بر داده کاوی مکانی به منظور تحلیل خطرپذیری خشکسالی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/27
مسعود صنعتگر قوچانی مدل‌سازی میدان ثقل زمین با استفاده از توابع موضعی‌شده‌ی طیفی‌مکانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/09
امید علمی یک روش کمک ناوبری به کمک مدل رقومی سطح زمین کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/05
لطف اله عماد علی آنالیز پایداری سدهای خاکی با استفاده از میدانهای جابجایی مستخرج از تصاویر راداری با قدرت تفکیک بالا دکتری دانلود 1397/01/27
علی محمد عموتقی Precise relative orbit determination of formation flying satellites using reduced-dynamic approach کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/17
سعید فرزانه تشخیص اتوماتیک ستاره در یک سیستم نجومی بینایی-مبنا کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
مجید کیاورز مقدم ارائه یک روش اکتشاف منابع زمین گرمایی بر مبنای داده های سنجش از دور و ادغام آن با داده های علوم زمین دکتری دانلود 1392/10/22
مونا کوثری Automatic satellite streak detection in astronomical digital images کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/06
صالح مافی مقایسه گشتاورهای لرزه ای، ژئودتیک و زمین شناسی به منظور پیش بینی زمین لرزه در کمربند چین خورده-رانده زاگرس کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/14
میترا محمدزاده شادمهری حل مسئله معکوس آنومالی ثقل با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کولونی مورچه ها کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/28
امیر رضا مرادی آنالیز مشاهدات مأموریت ماهواره ی GRACE جهت استخراج تغییرات سیگنال هیدرولوژیک، با استفاده از تبدیل ویولت در منطقه ی ایران دکتری دانلود 1396/02/13
سلیم معصومی بررسی تغییرات لایه یونسفر در منطقه ایران با استفاده از مشاهدات ماهواره¬های ارتفاع پایین کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/19
مجید ملک پور گلسفیدی Design and Developmentation of A Temporal Weather Routing Model using Environmental Data کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/30
سیده نیلوفر موسوی سردری بکارگیری یادگیری ماشین جهت پیش بینی سطح دریا کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/17
حسین نساری بررسی روشهای تعیین سیستم مختصات مبنا در شبکه های کنترل جابجایی کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/03
سمیه ابراهیم زاده بررسی تغییرات سطحی در مناطق مستعد فرسایش با استفاده از داده های رادار کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/09
سحر ابوالحسنی بهینه‌سازی زمان‌بندی مشاهدات در شبکه‌های سیستم تعیین موقعیت جهانی با استفاده از الگوریتم مورچگان کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/04
فروتن احسان آنالیزچند سنجنده ای تغییرات دریاچه ای،مطالعه موردی: حوضه آبریز دریاچه ویکتوریا کارشناسی ارشد
حجتی ملکشاه احمد پایش تغییرات مناطق ساحلی با استفاده از تصاویر راداری کارشناسی ارشد
شهبازی ایدین بررسی روش های تصحیح خطای اتمسفر در تداخل سنجی راداری کارشناسی ارشد
فروغی اسماعیل مدل سازی محلی میدان ثقل با استفاده از توابع پایه شعاعی کروی بهینه
مهرداد اکبری مهر تلفیق مشاهدات GPS و تداخل سنجی تصاویر ماهواره ای به منظور مطالعه میدان جابجایی زمین لغزش کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/05
بابک امجدی پرور بکارگیری الگوریتم MSAA جهت بازسازی میدان ثقل زمین با استفاده از مشاهدات ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/13
علمی امید یک روش کمک ناوبری به کمک مدل رقومی سطح زمین کارشناسی ارشد
خدابنده امیر برآورد پایدار و کاربرد آن در آنالیز سری های زمانی مختصاتی کارشناسی ارشد
سوری امیرحسین مدل سازی بخار آب اتمسفر و تصحیحات اتمسفری در InSAR کارشناسی ارشد
امجدی پرور بابک بکارگیری الگوریتم MSAA جهت بازسازی میدان ثقل زمین با استفاده از مشاهدات ماهواره ای کارشناسی ارشد
سوران پرنگ کاربرد روش دکانولوشن اویلر برای تعیین عمق موهو با استفاده از مدل های ژئوپتانسیل کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/24
نگار پسیان Analysis of InSAR for mapping of water level changes in wetlands کارشناسی ارشد دانلود 1390/02/10
یوسف زاده تقی مدل سازی محلی میدان ثقل با استفاده از اسپلاین های هارمونیک کارشناسی ارشد
علیرضا ثبوتی حل مسئله معکوس گرانی‌سنجی با استفاده از مدل شبکه بندی شده به روش پایدارسازی مجموع تغییرات کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/04
شهرام جزائری روش های سریع حل ابهام فاز در تعیین موقعیت آنی با استفاده از مشاهدات GPS دکتری دانلود 1392/06/10
احمد حجتی ملکشاه پایش تغییرات مناطق ساحلی با استفاده از تصاویر راداری کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/09
سید پور آذر حسین ارایه یک روش تصحیح اتمسفری تصاویر سنجش از دور بر مبنای GPS Radio Occultation کارشناسی ارشد
نساری حسین بررسی روشهای تعیین سیستم مختصات مبنا در شبکه های کنترل جابجایی کارشناسی ارشد
فرنوش حسینی پایش ساختاری پل دریاچه ارومیه با استفاده از روش تلفیق داده های StripMap و SpotLight سنجنده TerraSAR-X کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/11
علی سام خانیانی بررسی اثر داده گواری مشاهدات سیستم تعیین موقعیت جهانی روی پیش‌بینی های کوتاه مدت وضع هوا در ایران دکتری دانلود 1395/04/22
امیر خدابنده برآورد پایدار و کاربرد آن در آنالیز سری های زمانی مختصاتی کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/29
قبادی فر خسرو بازسازی میدان ثقل زمین با استفاده از مشاهدات ماهواره‌های ثقل‌سنجی به روش ROSBOROUGH کارشناسی ارشد
نغمه خوانین زاده استفاده از روش تداخل سنجی راداری برای مطالعه زمین لغزش کارشناسی ارشد دانلود 1390/02/10
مسعود دهواری تصحیح اتمسفری داده‌های ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای با استفاده از توموگرافی داده‌های GNSS کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/20
سیده مهدیه رازقی ارزیابی نویز سری‌‌‌‌های زمانی شبکه ایستگاه‌‌‌‌های دائمی ‌‌‌‌‌GPS ایران به روش برآورد کمترین مربعات مولفه‌‌‌‌های وریانس کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/06
آرمین رحیمی Constraining fault parameters using gravitational tensor کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/01
سیده مهدیه رزاقی ارزیابی نویز سری‌‌‌‌های زمانی شبکه ایستگاه‌‌‌‌های دائمی ‌‌‌‌‌GPS ایران به روش برآورد کمترین مربعات مولفه‌‌‌‌های وریانس کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/06
محمود رضائی تعیین مدار دینامیکی ماهواره های LEO به روش سری مگنوس کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/24
میثم رفیعی جابجایی سنجی خودکار به روش تصویربرداری فتوگرامتری برد کوتاه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/04
شمشیری رقیه بررسی‎‎ امکان ‎‎بکارگیری روش تداخل‌سنجی راداری‎‎ ‎‎جهت پایش سازه‌های بزرگ . مطالعه موردی: پل دریاچه ی ارومیه کارشناسی ارشد
سپیده رهبر مقایسه روش‌های مختلف تعیین سطح تصحیح ارتفاع ژئودتیک: مطالعه موردی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/17
صفورا زمین پرداز آنالیز طیفی چند متغیره سری های زمانی مشاهدات جزر و مدی و پیش بینی جزر و مد با استفاده از فرکانس های استخراج شده کارشناسی ارشد دانلود 1391/08/27
معین زهری بررسی امکان استفاده از تصاویر ماهواره ای برای تعیین مناطق زمین گرمایی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/09
عرفانی جزی زهره تراکم سازی اطلاعات مداری با بکارگیری روشهای مختلف تلفیق مشاهدات کارشناسی ارشد
علی سام خانیانی تعیین پروفیل های تروپوسفری با استفاده از داده های ماهواره های ارتفاع پایین کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/19
فریده سبزه ای مدلسازی تغییرات محلی چگالی الکترون در یونسفر با استفاده از داده‌های ماهواره‌های GPSو DEMETERو پارامترهای ژئومغناطیسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/09
رهبر سپیده مقایسه روش‌های مختلف تعیین سطح تصحیح ارتفاع ژئودتیک: مطالعه موردی شهر تهران کارشناسی ارشد
ابوالحسنی سحر بهینه‌سازی زمان‌بندی مشاهدات در شبکه‌های سیستم تعیین موقعیت جهانی با استفاده از الگوریتم مورچگان کارشناسی ارشد
حسین سید پور آذر ارایه یک روش تصحیح اتمسفری تصاویر سنجش از دور بر مبنای GPS Radio Occultation کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/04
حسینی سیده سمیرا بررسی دقت استخراج پارامترهای هندسی شیب، امتداد و جابجایی در لایه های زمین شناسی با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRSP5 کارشناسی ارشد
رازقی سیده مهدیه ارزیابی نویز سری‌‌‌‌های زمانی شبکه ایستگاه‌‌‌‌های دائمی ‌‌‌‌‌GPS ایران به روش برآورد کمترین مربعات مولفه‌‌‌‌های وریانس کارشناسی ارشد
رزاقی سیده مهدیه ارزیابی نویز سری‌‌‌‌های زمانی شبکه ایستگاه‌‌‌‌های دائمی ‌‌‌‌‌GPS ایران به روش برآورد کمترین مربعات مولفه‌‌‌‌های وریانس کارشناسی ارشد
فرزانه سعید تشخیص اتوماتیک ستاره در یک سیستم نجومی بینایی-مبنا کارشناسی ارشد
فرزانه سعید مدلسازی مکانی-زمانی تغییرات محلی یونسفر
محمد رضا سیف بازیابی میدان ثقل با استفاده از مشاهدات خوشه ماهواره‎ دکتری دانلود 1395/11/30
معصومی سلیم بررسی تغییرات لایه یونسفر در منطقه ایران با استفاده از مشاهدات ماهواره¬های ارتفاع پایین کارشناسی ارشد
علی پور سمیرا استفاده از روش تداخل سنجی راداری برای مطالعه فرونشست کارشناسی ارشد
ابراهیم زاده سمیه بررسی تغییرات سطحی در مناطق مستعد فرسایش با استفاده از داده های رادار کارشناسی ارشد
امیرحسین سوری مدل سازی بخار آب اتمسفر و تصحیحات اتمسفری در InSAR کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/30
پرنگ سوران کاربرد روش دکانولوشن اویلر برای تعیین عمق موهو با استفاده از مدل های ژئوپتانسیل کارشناسی ارشد
رقیه شمشیری بررسی‎‎ امکان ‎‎بکارگیری روش تداخل‌سنجی راداری‎‎ ‎‎جهت پایش سازه‌های بزرگ . مطالعه موردی: پل دریاچه ی ارومیه کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/23
ابوالفضل شهامت Determination of optimal gravity mission for the coseismic signals detection دکتری دانلود 1396/02/13
ایدین شهبازی بررسی روش های تصحیح خطای اتمسفر در تداخل سنجی راداری کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
جزائری شهرام روش های سریع حل ابهام فاز در تعیین موقعیت آنی با استفاده از مشاهدات GPS
محسن شهریسوند بررسی تغییرات میدان ثقل مرتبط با وقوع زلزله های بزرگ با استفاده از داده های ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
بیژن شورچه مدل سازی مکانیکی دگرریختی فعال با استفاده از مشاهدات ژئودتیکی و زمین شناسی دکتری دانلود 1396/07/10
راموز صباح مدل سازی میدان ثقل زمین با ترکیب داده های جهانی و محلی بروش کالوکیشن کمترین مربعات کارشناسی ارشد
زمین پرداز صفورا آنالیز طیفی چند متغیره سری های زمانی مشاهدات جزر و مدی و پیش بینی جزر و مد با استفاده از فرکانس های استخراج شده کارشناسی ارشد
زارعی صمد مقایسه روش های تخمین توپوگرافی بستر با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره ای کارشناسی ارشد
مجید عباس زاده تعیین ضخامت لایه الاستیک لیتوسفر با استفاده از داده های ثقل سنجی و توپوگرافی منطقه مورد مطالعه: کشور ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
مسعود عباس هادی تعیین مدار به روش کینماتیک بر اساس مشاهدات کد و فاز موج حامل GPS کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/09
نسترن عبدالملکی کاربرد InSAR در بررسی جابجایی های گنبد نمکی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
سید دانیال عبدالهی اسکندر بازتعقیب موج بازگشتی در ارتفاع سنجی با دریچه مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/20
محمد پناه عثمان استفاده از تداخل سنجی راداری برای بررسی جابجایی روانه های نمکی گرمسار-ایوانکی کارشناسی ارشد
زهره عرفانی جزی تراکم سازی اطلاعات مداری با بکارگیری روشهای مختلف تلفیق مشاهدات کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/20
مقتدر عطیه پهنه بندی خطر زمین لغزش استان لرستان با استفاده از منطق فازی کارشناسی ارشد
سام خانیانی علی تعیین پروفیل های تروپوسفری با استفاده از داده های ماهواره های ارتفاع پایین کارشناسی ارشد
سلیمانی علی ارائه یک روش مبتنی بر داده کاوی مکانی به منظور تحلیل خطرپذیری خشکسالی کارشناسی ارشد
سمیرا علی پور استفاده از روش تداخل سنجی راداری برای مطالعه فرونشست کارشناسی ارشد دانلود 1387/08/19
ثبوتی علیرضا حل مسئله معکوس گرانی‌سنجی با استفاده از مدل شبکه بندی شده به روش پایدارسازی مجموع تغییرات کارشناسی ارشد
مفتاح هلقی علیرضا آنالیز مکانی-زمانی تغییرات سطح آب دریای خزر با استفاده از توابع متعامد تجربی و آنالیز طیفی کمترین مربعات کارشناسی ارشد
خانیانی علی سام بررسی اثر داده گواری مشاهدات سیستم تعیین موقعیت جهانی روی پیش‌بینی های کوتاه مدت وضع هوا در ایران دکتری
محتشمی علیه بررسی میدان فرونشست به کمک آنالیز تصاویر SAR، منطقه ی مورد مطالعه: دشت مرودشت، تخت جمشید کارشناسی ارشد
قلعه نویی عماد استخراج جریانات سطح آب دریای خزر با استفاده از نقشه های حرارتی و داده های ارتفاع سنجی ماهواره ای کارشناسی ارشد
علیرضا غفاری توانایی بررسی روند رشد پوشش گیاهی با استفاده از آنالیز بازتاب‌ پذیری سیگنال‌ های GPS از روی سطح پوشش گیاهی در قالب تکنیک GNSS-Reflectometry کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
محمدی منش فریبا تشخیص مناطق زمین‌لغزش با استفاده از تصاویرSAR کارشناسی ارشد
سبزه ای فریده مدلسازی تغییرات محلی چگالی الکترون در یونسفر با استفاده از داده‌های ماهواره‌های GPSو DEMETERو پارامترهای ژئومغناطیسی کارشناسی ارشد
نوبخت ارسی فریدون ارزیابی روش های مختلف آنالیز سری زمانی موقعیت ایستگاه های شبکه دائمی GPS مطالعه موردی: ایستگاه¬های شبکه دائمیGPS کالیفرنیای جنوبی کارشناسی ارشد
سعید فرزانه مدلسازی مکانی-زمانی تغییرات محلی یونسفر دکتری دانلود 1394/08/19
نیلی محمود آبادی فرناز بررسی کیفیت داده های حاصل از اکوساندرمالتیبیم کارشناسی ارشد
حسینی فرنوش پایش ساختاری پل دریاچه ارومیه با استفاده از روش تلفیق داده های StripMap و SpotLight سنجنده TerraSAR-X کارشناسی ارشد
احسان فروتن آنالیزچند سنجنده ای تغییرات دریاچه ای،مطالعه موردی: حوضه آبریز دریاچه ویکتوریا کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/12
اسماعیل فروغی مدل سازی محلی میدان ثقل با استفاده از توابع پایه شعاعی کروی بهینه دکتری دانلود 1392/06/10
خسرو قبادی فر بازسازی میدان ثقل زمین با استفاده از مشاهدات ماهواره‌های ثقل‌سنجی به روش ROSBOROUGH کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/05
عماد قلعه نویی استخراج جریانات سطح آب دریای خزر با استفاده از نقشه های حرارتی و داده های ارتفاع سنجی ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/11
مهدی قهرمانی برآورد نزدیک به آنی میزان بخار آب موجود در اتمسفر با استفاده از روش تعیین موقعیت دقیق مطلق (PPP) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/30
احسان کیانا کشف تغییرات در داده‌های تصویری سنجش از دوری به کمک آنالیز نقطه تغییر کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
میثم ماهوتی تعیین مدار دینامیکی ماهواره های ارتفاع پایین کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/27
محمدزاده شادمهری میترا حل مسئله معکوس آنومالی ثقل با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کولونی مورچه ها کارشناسی ارشد
رفیعی میثم جابجایی سنجی خودکار به روش تصویربرداری فتوگرامتری برد کوتاه کارشناسی ارشد
ماهوتی میثم تعیین مدار دینامیکی ماهواره های ارتفاع پایین کارشناسی ارشد
محمدزمانی مجتبی بررسی مدل‌های تصادفی منفرد و بدوضع در روش برآورد کمترین مربعات مولفه های واریانس کارشناسی ارشد
عباس زاده مجید تعیین ضخامت لایه الاستیک لیتوسفر با استفاده از داده های ثقل سنجی و توپوگرافی منطقه مورد مطالعه: کشور ایران کارشناسی ارشد
کیاورز مقدم مجید ارائه یک روش اکتشاف منابع زمین گرمایی بر مبنای داده های سنجش از دور و ادغام آن با داده های علوم زمین دکتری
ملک پور گلسفیدی مجید ارائه روش مسیریابی زمانمند جهت ناوبری دریایی ایمن و بهینه از نظر زمانی با استفاده از داده‌های محیطی کارشناسی ارشد
وحید محبوب Variance Component Estimation in errors-in-variables model کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
علیه محتشمی بررسی میدان فرونشست به کمک آنالیز تصاویر SAR، منطقه ی مورد مطالعه: دشت مرودشت، تخت جمشید کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/20
شهریسوند محسن بررسی تغییرات میدان ثقل مرتبط با وقوع زلزله های بزرگ با استفاده از داده های ماهواره ای کارشناسی ارشد
میرزا علی مازندرانی محمد بررسی امکان تعیین مدار ماهواره‌های ارتفاع پایین با استفاده از مشاهدات میدان مغناطیسی زمین کارشناسی ارشد
نوبخت محمد جریان سنجی جریانهای یخی با استفاده از تکنیک تداخل سنجی داده های SAR و اپتیک کارشناسی ارشد
حسین محمدی تعیین پلان و پروفیل راه‌های ریلی با استفاده از تلفیق مشاهدات موقعیت یابی و اندازه گیری شتاب کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/01
عثمان محمد پناه استفاده از تداخل سنجی راداری برای بررسی جابجایی روانه های نمکی گرمسار-ایوانکی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/04
مجتبی محمدزمانی بررسی مدل‌های تصادفی منفرد و بدوضع در روش برآورد کمترین مربعات مولفه های واریانس کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/10
فریبا محمدی منش تشخیص مناطق زمین‌لغزش با استفاده از تصاویرSAR کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/05
رضائی محمود تعیین مدار دینامیکی ماهواره های LEO به روش سری مگنوس کارشناسی ارشد
امیر رضا مرادی Analysis of the GRACE measurements using wavelet transformation method with emphasis on hydrological changes دکتری دانلود 1396/02/13
محمد میرزا علی مازندرانی بررسی امکان تعیین مدار ماهواره‌های ارتفاع پایین با استفاده از مشاهدات میدان مغناطیسی زمین کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/11
صنعتگر قوچانی مسعود مدل‌سازی میدان ثقل زمین با استفاده از توابع موضعی‌شده‌ی طیفی‌مکانی کارشناسی ارشد
عباس هادی مسعود تعیین مدار به روش کینماتیک بر اساس مشاهدات کد و فاز موج حامل GPS کارشناسی ارشد
مهدیان پری مسعود تقطیع داده‌های پلاریمتری با کمک مدل‌های آماری کارشناسی ارشد
زهری معین بررسی امکان استفاده از تصاویر ماهواره ای برای تعیین مناطق زمین گرمایی کارشناسی ارشد
علیرضا مفتاح هلقی آنالیز مکانی-زمانی تغییرات سطح آب دریای خزر با استفاده از توابع متعامد تجربی و آنالیز طیفی کمترین مربعات کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/12
عطیه مقتدر پهنه بندی خطر زمین لغزش استان لرستان با استفاده از منطق فازی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
خاکی مهدی بازسازی مدل موج داده های ماهواره های ارتفاع سنجی در دریای خزر کارشناسی ارشد
مسعود مهدیان پری تقطیع داده‌های پلاریمتری با کمک مدل‌های آماری کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/22
اکبری مهر مهرداد تلفیق مشاهدات GPS و تداخل سنجی تصاویر ماهواره ای به منظور مطالعه میدان جابجایی زمین لغزش کارشناسی ارشد
عبدالملکی نسترن کاربرد InSAR در بررسی جابجایی های گنبد نمکی کارشناسی ارشد
خوانین زاده نغمه استفاده از روش تداخل سنجی راداری برای مطالعه زمین لغزش کارشناسی ارشد
پسیان نگار Analysis of InSAR for mapping of water level changes in wetlands کارشناسی ارشد
فرناز نیلی محمود آبادی بررسی کیفیت داده های حاصل از اکوساندرمالتیبیم کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/05
محمد نوبخت جریان سنجی جریانهای یخی با استفاده از تکنیک تداخل سنجی داده های SAR و اپتیک کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
فریدون نوبخت ارسی ارزیابی روش های مختلف آنالیز سری زمانی موقعیت ایستگاه های شبکه دائمی GPS مطالعه موردی: ایستگاه¬های شبکه دائمیGPS کالیفرنیای جنوبی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/18
محبوب وحید Variance Component Estimation in errors-in-variables model کارشناسی ارشد
تقی یوسف زاده مدل سازی محلی میدان ثقل با استفاده از اسپلاین های هارمونیک کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/19
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مکانیک مداری 8103034 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1399/04/14 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398
کارآموزی 8103408 3 03 نامشخص نامشخص 3973
مکانیک مداری 8103034 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
ثقل سنجی ماه وارهای 8103245 3 01 1397/10/26 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397
ژئودزی 2و محاسبات 8103116 4 01 | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 5 نتیجه