هیات رئیسه دانشکده

Dr.SaadatSeresht

دکتر محمد سعادت سرشت

رئیس دانشکده

دکتر مهدی حسنلو

معاون پژوهشی

دکتر رضا شاه حسینی

معاون آموزشی

دکتر سعید فرزانه

دکتر سعید فرزانه

سرپرست امور مالی، اداری و اجرایی

شرح وظایف و خدمات هیات رئیسه:

الف‌ـ فراهم کردن زمینه‌های اجرایی آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادر شده ازسوی دانشگاه و پردیس،

ب ‌ـ تدوین برنامه راهبردی عملیاتی/اجرایی دانشکده و پیشنهاد به پردیس،

ج ـ پیشنهاد اصلاح تشکیلاتی و پست‌های سازمانی دانشکده به پردیس،

د ‌ـ ارائه پیشنهادهای اصلاح امور و نوآوری در حوزه های آموزشی، پژوهشی و اداری و مالی دانشکده به پردیس،

هـ ـ پیشنهاد بودجه سالانه مورد نیاز دانشکده به پردیس،

و ـ ایجاد هماهنگی لازم بین معاونت‌های دانشکده،

ز‌‌‌ ـ‌‌ پیشنهاد استخدام کارکنان در چارچوب سیاست‌های دانشگاه و سهمیه تعیین شده،

ح ـ بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی اجرایی دانشکده در چارچوب مقررات دانشگاه،

ط ـ اتخاذ تصمیم در مواردی که توسط رئیس دانشکده یا معاونان در دستور جلسه قرار می‌گیرد،

  ی ـ ارائه گزارش عملکرد سالانه و تنظیم و پیشنهاد برنامه سالانه به شورای دانشکده

 

ساختار کلی دانشکده به صورت زیر است: