هیأت رئیسه دانشکده هیأت رئیسه دانشکده

 

ریاست دانشکده

دکتر عبدالرضا صفری

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر رضا شاه حسینی

معاون پژوهشی 

دکتر رحیم علی عباسپور