هیات رئیسه دانشکده

Dr.SaadatSeresht

دکتر محمد سعادت سرشت

رئیس دانشکده

َDr.Aliabbaspour

دکتر سعید فرزانه

معاون پژوهشی

دکتر سعید فرزانه

دکتر سعید فرزانه

معاون مالی، اداری و اجرایی

شرح وظایف و خدمات هیات رئیسه:

الف‌ـ فراهم کردن زمینه‌های اجرایی آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادر شده ازسوی دانشگاه و پردیس،

ب ‌ـ تدوین برنامه راهبردی عملیاتی/اجرایی دانشکده و پیشنهاد به پردیس،

ج ـ پیشنهاد اصلاح تشکیلاتی و پست‌های سازمانی دانشکده به پردیس،

د ‌ـ ارائه پیشنهادهای اصلاح امور و نوآوری در حوزه های آموزشی، پژوهشی و اداری و مالی دانشکده به پردیس،

هـ ـ پیشنهاد بودجه سالانه مورد نیاز دانشکده به پردیس،

و ـ ایجاد هماهنگی لازم بین معاونت‌های دانشکده،

ز‌‌‌ ـ‌‌ پیشنهاد استخدام کارکنان در چارچوب سیاست‌های دانشگاه و سهمیه تعیین شده،

ح ـ بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی اجرایی دانشکده در چارچوب مقررات دانشگاه،

ط ـ اتخاذ تصمیم در مواردی که توسط رئیس دانشکده یا معاونان در دستور جلسه قرار می‌گیرد،

  ی ـ ارائه گزارش عملکرد سالانه و تنظیم و پیشنهاد برنامه سالانه به شورای دانشکده

 

ساختار کلی دانشکده به صورت زیر است: