آزمایشگاه ژئودزی ماهواره‌ای

سرپرست آزمایشگاه:

دکتر سعید فرزانه

استادیار

ژئودزی و هیدروگرافی

شماره تماس: 61114528

پست الکترونیکی: farzaneh[at]ut.ac.ir

وبگاه: https://sglab.ut.ac.ir

 

 

تعریف آزمایشگاه، ویژگی‌ها و اهداف آن:

آزمایشگاه ژئودزی ماهواره‌ای در سال ۱۳9۸در دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران شروع به فعالیت کرد. هدف از تاسیس این آزمایشگاه توسعه زیر ساخت‌های مورد نیاز کشور در بهره ‌برداری بهینه از سامانه‌های ماهواره‌‌ای است.

اهداف اصلی مورد توجه تیم پژوهشی فعال در این آزمایشگاه تحقیق و توسعه در زمینه‌های زیر می‌باشد:

  • طراحی شبکه ‌های ژئودتیک از مراتب مختلف، مطالعه و آنالیز جابحایی‌سنجی سازه‌‌هایی نظیر پل و سد، تست و کالیبراسیون تجهیزات مشاهدات زمینی ژئودزی، نظیر: زاویه یاب‌ها، طولیاب‌ها و ترازیاب‌ها
  • تحقیق و توسعه در حوزه تعیین موقعیت استاتیک و کینماتیک با استفاده از مشاهدات GNSS، پردازش و آنالیز مشاهدات ماهواره‌های آلتیمتری، تغییر شکل پوسته، دوارن زمین و مطالعات اتمسفر و یونسفر زمین
  • محاسبه مولفه‌های انحراف قائم با استفاده از تصویربرداری نجومی، محاسبه مختصات نجومی، تعیین اپتیکی مدار ماهواره‌‌ها
  • مطالعه و توسعه جهت بکارگیری مشاهدات مختلف ژئودزی جهت پیش‌بینی انواع مخاطرات طبیعی
  • طراحی هندسه فضایی سامانه‌های ملی و منطقه ای ماهواره ‌ای پایش‌های اقیانوسی بر پایه داده‌‌های رفلکترومتری
  • توسعه نرم‌ افزارهای مورد نیاز برای آنالیز تغییر شکل، تعیین موقعیت دقیق و آنی، تعیین موقعیت بدون  GNSS، پایش‌های اقیانوسی