آزمایشگاه‌های پژوهشی

آزمایشگاه مطالعات و مدلسازی ژئودینامیکی

دکتر علیرضا آزموده اردلان

آزمایشگاه سنجش از دور مایکروویو

دکتر جلال امینی

آزمایشگاه