آزمایشگاه‌­های آموزشی پایه

آزمایشگاه مرکزی نقشه‌برداری مهندسی

دکتر عباس عابدینی

 

آزمایشگاه ابزار دقیق ژئودتیک

دکتر سمیع سمیعی‌اصفهانی

آزمایشگاه تعیین موقعیت

دکتر سعید فرزانه

 

آزمایشگاه ناوبری و نقشه‌برداری متحرک

دکتر محمدعلی شریفی

 

آزمایشگاه فتوگرامتری و بینایی ماشین

دکتر مهدی حسنلو

آزمایشگاه داده آمایی و تحلیل‌های مکانی

دکتر رحیم علی‌عباسپور