اعضای هیات علمی دانشکده

دکتر جلال امینیجلال امینی

استاد
61114378
jamini[at]ut.ac.ir

زهرا بهرامیان

استادیار
61114529

zbahramian[at]ut.ac.ir

دکنر جمشیدپورناصحه جمشیدپور

استادیار
 
61114531
njamshidpour@ut.ac.ir

دکتر مهدی حسنلو

مهدی حسنلو 

دانشیار
61114525
hasanlou[at]ut.ac.ir

علی زارع زردینی

استادیار
61114520

zare_zardiny[at]ut.ac.ir

 

دکتر سمیع سمیعی اصفهانی

سمیع سمیعی اصفهانی 

استادیار
61114297
s.samieiesfahany[at]ut.ac.ir

رضا شاه حسینی 

دانشیار
61114527
rshahosseini[at]ut.ac.ir

محمد علی شریفی

محمدعلی شریفی 

دانشیار
61114517
sharifi[at]ut.ac.ir

دکتر عباس عابدینی

عباس عابدینی 

استادیار
61114501
aabedeni[at]ut.ac.ir

دکتر حسین عارفی

حسین عارفی 

استادیار
61114523
hossein.arefi[at]ut.ac.ir

دکتر سعید فرزانه

سعید فرزانه 

دانشیار
61114528
farzaneh[at]ut.ac.ir

syed emad motaghian

سید عماد متقیان

استادیار
61114530
em.motaghian[at]ut.ac.ir

طیبه مناقبی

استادیار
61114532
t.managhebi[at]ut.ac.ir

دکتر برزو نظری

برزو نظری 

استادیار
61114526
borzoo.nazari[at]ut.ac.ir