کارگروه‌ها

 

کارگروه‌ها با توجه به ساختار دانشکده به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند:

1- کارگروه‌هایی که زیر نظر هیات رئیسه اداره می‌شوند:

 • مرکز نوآوری دانشکده
 • مرکز توسعه مهارت‌های مهندسی
 • کارگروه برنامه راهبردی و توسعه دانشکده
 • کارگروه روابط عمومی
 • اداری، مالی و اجرایی
 • دفتر نشریه
 • کارگروه کنفرانس‌ها (کنفرانس 2022)

 

 

2- کارگروه‌هایی که زیر نظر معاونت پژوهشی دانشکده مدیریت می‌شوند:

 • کارگروه بین الملل
 • کارگروه ارتباط با صنعت
 • کارگروه سخنرانی‌های علمی
 • کارگروه ساماندهی آزمایشگاه‌ها
 • دفتر دائمی کنفرانس

 

3- کارگروه‌هایی که زیر نظر معاونت آموزشی مدیریت می‌شوند:


 • کارگروه بازنگری سیلابس
 • کارگروه بهبود کیفیت آموزش
 • کارگروه امور دانشجویی و فرهنگی