دوره کارشناسی دوره کارشناسی

اهداف و چشم انداز دوره کارشناسی مهندسی نقشه برداری

1- تعریف و هدف

     طرح و اجرای برنامه های عمرانی و مطالعات مربوط به زمین و بطور کلی تجزه و تحلیل و نمایش اطلاعات مکان مرجع نیازمند داده های دقیق کمی، کیفی و به هنگام است که معمولاً بصورت نقشه های گوناگون ( تصویری، ترسیمی و رقومی ) ارائه می گردند. مجموعه مهندسی  نقشه برداری پاسخگوی این نیازها بگونه ای هماهنگ با سایر رشته های مهندسی به خصوص مهندسی عمران است. بر این اساس هدف از دوره مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک تربیت افرادی است که آگاهی علمی و مهارت فنی در زمینه گرایش های مختلف نقشه برداری را دارا باشند.

 

2- ضرورت و اهمیت

     علاوه بر طرحهای بزرگی چون ژئودزی و تهیه نقشههای مبنایی کشور، طرح کاداستر و فعالیتهای مهم سنجش از دور که از اهمیتی اساسی و استراتژیک برخوردارند، بطور کلی هر پروژه عمرانی در مراحل مختلف مطالعات اولیه طرح، اجرا و کنترلهای بعدی به نقشه و نقشه برداری نیاز دارند. پروژه های راه و ساختمان، شهرسازی، معدن، کشاورزی و آبیاری، مسائل مرزی و نظامی، فعالیتهای دریایی و بندرسازی، مدیریت زمین، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، برنامه ریزی شهری و روستایی نیز نمونه های از پروژه های عمران و توسعه میباشند که متکی به رشته مهندسی نقشه برداری هستند.آمارهای موجود و سرعت جذب فارغالتحصیلان رشته مهندسی نقشه برداری توسط وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و بخش خصوصی برای منظورهای فوق ضرورت  و اهمیت زیاد رشته را نشان میدهد.

3- طول مدت دوره

     طول مدت دوره حداقل هفت نیمسال و حداکثر آن طبق ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی خواهد بود.

4- نقش و توانایی فارغ التحصیلان

     فارغ التحصیلان این دوره از مهارتها و توانائیهای زیر برخوردارند:

- مدیریت گروه های اجرایی و عملیات نقشه برداری

- طرح و اجرای برنامه های تهیه نقشه ملی و محلی

- محاسبات و برنامه ریزی در زمینهه ای مختلف نقشه برداری

- تدریس در دوره های کاردانی ( پس از طی دوره های آموزش و پرورش )

- تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره ایی و هوایی

- طراحی، ایجاد و استفاده از سیستم اطلاعات مکانی برای کاربردهای مهندسی و محیط زیست

- تهیه نرم افزارهای مختلف جهت آنالیز اطلاعات