اعضای هیات علمی سابق

Dr.Aziziدکتر علی عزیزی (بازنشسته)

دانشیار
فتوگرامتری
شماره تماس : ۶۱۱۱۴۲۵۳

پست الکترونیکی: aazizi[AT]ut.ac.ir

   دکتر فرشاد حکیم پور

    پست الکترونیکی:   fhakimpour[AT]ut.ac.ir

   دکتر فرزانه دادرس جوان

     پست الکترونیکی:  fdadrasjavan[AT].ut.ac.ir

Hahn

 دکتر حیدر راستی ویسی

پست الکترونیکی:   hrasti[AT]ut.ac.ir

Hahn

 دکتر محمدعلی رجبی

پست الکترونیکی: 

Hahn

 دکتر فرزانه زنگنه نژاد

پست الکترونیکی:

Hahn

 دکتر فرید کریمی پور

پست الکترونیکی: fkarimipour[AT]ut.ac.ir

معتق

دکتر مهدی معتق

پست الکترونیکی: mahdi.motagh@gfz-potsdam.de