مدیر گروه ها مدیر گروه ها


مدیر گروه ژئودزی و هیدروگرافی
دکتر محمد علی شریفی

مدیرگروه فتوگرامتری و سنجش از دور
  دکتر مهدی حسنلو

مدیر گروه سیستم‎های اطلاعات مکانی
  دکتر رحیم علی عباسپور