گروه های دانشکده گروه های دانشکده

مدیر گروه ها مدیر گروه ها


مدیر ژئودزی و هیدروگرافی
دکتر محمد علی شریفی

مدیر سنجش از دور
  دکتر مهدی حسنلو

مدیر سیستم‎های اطلاعات مکانی
  دکتر رحیم علی عباسپور